Autor: Zbigniew Heidrich

Liczba artykułów: 31
Wytyczne ATV pomocą w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Nr 2/2001 Str. 65
Wymiarowanie biologicznych złóż zraszanych i zanurzanych wg znowelizowanej wytycznej ATV-DVWK-A135 z czerwca 2001r. Nr 12/2001 Str. 
» Zobacz streszczenie
Główne aspekty projektowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym w oparciu o nową Wytyczną ATV-DVWK A 131 P Nr 2/2002 Str. 69
» Zobacz streszczenie
Dane wyjściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków Nr 7/2002 Str. 248
Powierzchnia miejskich oczyszczalni ścieków Nr 8/2002 Str. 301
» Zobacz streszczenie
Zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków Nr 6/2004 Str. 209
Metody tlenowej stabilizacji osadów Nr 12/2004 Str. 
Aspekty technologiczno-ekonomiczne stosowania różnych koagulantów w procesie wstępnej koagulacji objętościowej Nr 1/2005 Str. 24
Aspekty techniczno-ekonomiczne stosowania kanalizacji bezodpływowej Nr 9/2005 Str. 4
» Zobacz streszczenie
Charakterystyka miejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie danych statystycznych i danych z ankiet Nr 12/2006 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Podstawy wyboru racjonalnych rozwiązań reaktorów z osadem czynnym Nr 05/2007 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Wpływ złoża ruchomego na pojemność reaktorów biologicznych dla RLM 2000 Nr 09/2008 Str. 63
Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce Nr 12/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie Nr 12/2009 Str. 20
Bilansowanie ilości osadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków Nr 2/2010 Str. 35
» Zobacz streszczenie
Kierunki ostatecznegounieszkodliwiania osadów ściekowych Nr 03/2010 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Oddziaływanie zapachowe obiektów technologicznych „średnich” oczyszczalni ścieków (400-100 000RLM)-analiza na podstawie wyników badań ankietowych Nr 10/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków (wg. stanu na koniec 1015 r.) Nr 07/90/2016(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków Cz. I Analiza i ocena danych literaturowych Nr 08/91/2017(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków Cz. II Badania własne Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Energochłonność napowietrzania w procesie osadu czynnego Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu Nr 02/92/2018(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej – zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika Nr 03/92/2018(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Energochłonność systemów zaopatrzenia w wodę Nr 11/92/2018(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
System kanalizacji sanitarnej w Markach Nr 02/93/2019(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie technologii ACTIFLO w uzdatnianiu wód powierzchniowych Nr 02/93/2019(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Aktualizacja danych wejściowych do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków Nr 11/93/2019(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Kontynuacja badań dotyczących energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków Nr 12/93/2019(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Bilansowanie ilości osadów ściekowych powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców Nr 01/94/2020(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza funkcjonowania krajowych oczyszczalni ścieków w świetle wybranych obiektów Nr 10/94/2020(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Propozycja wariantowych rozwiązań systemu kanalizacyjnego w gminie wiejskiej o rozproszonej zabudowie Nr 12/94/2020(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.