Numer czasopisma: 1-2/95/2021 (styczeń-luty)

Szanowni Czytelnicy,

 

W pierwszym w roku 2021 styczniowo-lutowym numerze czasopisma prezentujemy sześć artykułów. W pierwszym z nich przedstawiono podstawową funkcjonalność systemu informacji o  klientach (Customer Information System) i  systemu zarządzania relacjami z  klientami (Customer Relationship Management) w zastosowaniu do przedsiębiorstw sieciowych, w szczególności omawiając procedury i narzędzia w zarządzaniu kontaktami z klientami na przykładzie systemu dystrybucji gazu ziemnego. Trzy kolejne artykuły dotykają zagadnień szeroko pojętej inżynierii środowiska w kontekście światowej pandemii koronawirusa COVID 19 i innych możliwych w przyszłości chorób wirusowych. Pierwszy pokazuje znaczenie mikrobiologii w inżynierii środowiska w przywołanym kontekście, w drugim zostały omówione potencjalne drogi transmisji koronawirusów w środowisku oraz metody ich wykrywania, monitorowania i modelowania. Trzeci artykuł z tej grupy ? będący zaktualizowaną wersją pracy opublikowanej w  2020 r. w  języku angielskim w  czasopiśmie Problemy Ekorozwoju ?  Problems of Sustainable Development ?  zawiera syntezę dotychczasowej wiedzy o Covid 19 na tle tabelarycznie zestawionych informacji o występujących w przeszłości śmiercionośnych epidemiach światowych, a w dalszej części omówienie i analizę globalnych zagrożeń dla człowieka i całej biosfery oraz wyzwań jakie stoją przed inżynierią środowiska w związku z następującymi w środowisku zmianami klimatycznymi, czystości wód, powietrza, ograniczeniami w dostępności odnawialnych źródeł energii etc., będącymi skutkiem niemożliwych do uniknięcia teraz i w przyszłości światowych kryzysów zdrowotnych, politycznych, finansowych, czy ekonomiczno-gospodarczych. Dwa ostatnie artykuły opublikowane w tym numerze czasopisma pozostają w obszarze problematyki związanej z  odnawialnymi źródłami energii i  dotyczą pokazanej na wybranym przykładzie możliwości odzysku ciepła ze ścieków z wykorzystaniem pompy ciepła i odpowiednio ? przygotowania parametrów biomasy leśnej pod kątem jej energetycznego wykorzystania.

                                            Redaktor Naczelny - Zbigniew Heidrich

IT systems for customer information and relationship management in light of the needs of natural gas DSO?s » See summary Maciej Chaczykowski
Marcin Górecki
Weronika Grądalska
Microbiology in sanitary and environmental engineering in the context of COVID-19 pandemic » See summary Marek Gromiec
Coronavirus, Technology and the End of the World as We Know it » See summary Artur Pawłowski
Potential transmission routes for coronaviruses in environment ? surveillance, monitoring and modelling » See summary Marek Gromiec
Analysis of heat recovery from wastewater using a heat pump using a selected example » See summary Agnieszka Grdulska
Robert Kowalik
Preparation of forest biomass parameters for energy use » See summary Kamil Roman
Kinga Borek


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.