Numer czasopisma: 10/94/2020(październik)

Szanowni Czytelnicy

 
W październikowym numerze czasopisma znajdziecie Państwo jeden artykuł z  zakresu gazownictwa oraz dwa z  obszaru szeroko pojętej inżynierii środowiska. W  pierwszym z  artykułów opisano, spotykane w  kraju rozwiązania, w zakresie budowy satelitarnych stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), odnosząc je do obowiązujących przepisów prawnych. Celem przyświecającym Autorom opracowania było wywołanie branżowej dyskusji w zakresie konieczności stosowania wanien do rozlewiska LNG, z kompleksowym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa pracy stacji regazyfikacji, istniejących przepisów prawnych, ochrony środowiska oraz interesów spółek energetycznych. Dwa kolejne artykuły związane są z  pracą oczyszczalni ścieków. W  pierwszym z  nich przedstawiono analizę efektywności procesu autotermicznej stabilizacji tlenowej osadów ściekowych (ATSO), prowadzonej w  pełnej skali technicznej w  oczyszczalni o  wielkości ok. 50 000 RLM. Uzyskane w tym przypadku wyniki, tej relatywnie rzadko wykorzystywanej dotąd w kraju metody stabilizacji osadu, odniesiono do efektywności powszechnie stosowanej klasycznej stabilizacji tlenowej i fermentacji metanowej. Autorzy drugiego z artykułów, na podstawie danych techniczno-technologicznych zebranych metodą ankietową z ponad siedemdziesięciu obiektów, obsługujących od kilkuset do kilkuset tysięcy mieszkańców, dokonali oceny funkcjonowania krajowych oczyszczalni ścieków. Analizie poddano efektywność oczyszczania, parametry pracy i  efektywność kolejnych urządzeń ciągu technologicznego, w  szczególności parametry technologiczne reaktorów biologicznych oraz ich pojemność całkowitą i  w  podziale na strefy determinowane niezbędnymi warunkami do usuwania związków organicznych i biogennych.

 
                                                                                   Zbigniew Heidrich
                                                                                   Redaktor Naczelny
Safety of the satellite LNG regasification plant in relation of the use of tanks of LNG spill » See summary Andrzej J. Osiadacz
Andrzej Żero
Analysis of efficiency of autothermal thermophilic aerobic digestion of sewae sludge in full scale » See summary Jan M. Miodoński
Katarzyna Citko
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
The analysis of functioning of municipal wastewater treatment plants in Poland in relation to selected objects » See summary Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.