Numer czasopisma: 02/94/2020(luty)

Szanowni Czytelnicy

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono piec artykułów dotyczących gazownictwa i szeroko pojętego środowiska. Artykuł dotyczący gazownictwa poświęcony jest katastrofom budowlanym na gazociągach i instalacjach gazowych. Autorzy przedstawili przykładowe katastrofy budowlane, które wydarzyły się w Polsce w ostatnich latach. Na podstawie dwóch spektakularnych przypadków omówiono przyczyny i skutki powstania katastrofy budowlanej w aspekcie obowiązujących przepisów technicznych. Nadzwyczaj aktualna jest treść artykułu poświęcona problematyce smogu w Polsce. Autorzy stwierdzają, ze przyczyna smogu jest spalanie paliw stałych przez użytkowników domowych i komunalnych. W artykule opisano składniki smogu oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, zwracając szczególna uwagę na zagrożenie wynikające z obecności pierwiastków toksycznych. W końcowej części artykułu Autorzy stwierdzili, ze istotne ograniczenie emisji może być uzyskane poprzez szerokie zastosowanie alternatywnych źródeł energii, paliw gazowych oraz ciepła systemowego. Kolejny artykuł ma na celu wskazanie jak w polskich miastach radzą sobie z planowaniem miejskim w odniesieniu do zmian klimatu. Autorka zwraca uwagę, ze działania w tym względzie powinny się koncentrować na wysiłkach zmierzających do wzmocnienia odporności miast na coraz częściej występujące kryzysy związane z naprzemiennym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza powstawania miejskich wysp ciepła i powodzi. Istotne treści zamieszczono w artykule poświęconym gospodarowaniu wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych. Autorka zarysowała kwestie ryzyka, bezpośrednio związanego z zawodnością bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej oraz zaprezentowała procedury procesu modelowania ryzyka.

 

                                                                                        Zbigniew Heidrich
                                                                                        Redaktor Naczelny
Construction catastrophe on gas pipelines and gas installations in the light of the applicable regulations » See summary Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
Threat to human health due to the effects of smog in our country » See summary Iwona Stachurek
Zbigniew A. Tałach
Green-blue infrastructure in urban climate adaptation plans » See summary Maria Podedworna-Łuczak
Storm water management in urbanized areas » See summary Jadwiga Królikowska
Temperature stabilization system of the accelerating structure in a linear electron accelerator using the liquids with low freezing point » See summary Agnieszka Misiarz
Edyta Dymowska
Jan Trzuskowski
Łukasz Talarek
Michał Kaczmarek
Michał Latuszek
Piotr Flis

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.