Gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych
Jadwiga Królikowska
  
Słowa kluczowe: wody opadowe, ryzyko, zielona infrastruktura
Streszczenie
Systematyczne ocieplanie klimatu znajduje potwierdzenie w statystykach – rośnie średnia roczna temperatura, zmienia się
rozkład opadów, mniej jest dni śnieżnych, więcej letnich, obniża się poziom wód gruntowych. Na to nakłada się specyficzny
klimat miasta, gdzie jest cieplej niż na terenach niezabudowanych, bo budynki kumulują ciepło; inne są też kierunki i siła
wiatru, inny system wodny, bo urbanizacja oznacza konieczność odprowadzania większej ilości wód.
Jednym z najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów kanalizacji deszczowej
to ich przeciążanie hydrauliczne oraz przeciążanie hydrauliczne odbiorników wód płynących (rzek miejskich).
Zarządzanie wodami opadowymi praktycznie w mieście jest ściśle powiązane z trzema aspektami: środowiskowym, ekonomicznym
i społecznym. W artykule zarysowano kwestie ryzyka, bezpośrednio związanego z zawodnością bezpieczeństwa
kanalizacji deszczowej oraz prezentacje procedury procesu modelowania ryzyka, umożliwiającą jego liczbową analizę przy
zastosowaniu odpowiednich ich wag – częstości i skutków.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.