Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej – zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika
Andrzej Kulig
Grzegorz Stańko
Jolanta Podedworna
Zbigniew Heidrich
  
Słowa kluczowe: ocena oddziaływania, odbiornik ścieków, ścieki oczyszczone

 
Streszczenie
W referacie przedstawiono wyniki analizy wpływu ścieków oczyszczanych z oczyszczalni w Pruszkowie, odpowiednio przed
i po modernizacji obiektu, na zmianę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód rzeki Utraty poniżej zrzutu ścieków. Dla
dwóch ściśle przyjętych przedziałów czasowych przeanalizowano ilości oczyszczanych ścieków, wartości stężeń i ładunki
określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do
oczyszczalni i w ściekach oczyszczonych, uzyskiwaną efektywność oczyszczania w odniesieniu do analizowanych wskaźników,
a także jakość wód odbiornika w przekroju przed i za zrzutem ścieków. Uzyskaną charakterystykę stanu zanieczyszczenia
chemicznego wód Utraty w obu przekrojach pomiarowych odniesiono do obowiązujących przepisów w zakresie
sposobu oceny jakości jednolitych części wód powierzchniowych, formułując następnie wnioski dotyczące utrzymania
lub zmiany klasy jakości wody analizowanego odbiornika po doprowadzeniu doń ścieków z oczyszczalni w Pruszkowie.
Dyskusja zebranego i przedstawionego w referacie materiału uwzględnia charakterystyczny dla analizowanego przypadku
oczyszczalni w Pruszkowie i rzeki Utraty niski stopień rozcieńczenia odprowadzanych ścieków wodami odbiornika, fakt
zmiany po modernizacji obiektu przekroju pomiarowego za zrzutem ścieków, a także wprowadzone zmiany w przepisach
prawnych. Wypracowana i opisana metodyka postępowania może być wykorzystywana do oceny wpływu innych rozbudowywanych
lub/i modernizowanych oczyszczalni ścieków na jakość wód będących odbiornikami ścieków oczyszczonych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.