Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych
Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
Słowa kluczowe: najlepsze dostępne techniki, przetwarzanie odpadów komunalnych, ograniczenie oddziaływania na środowisko
Streszczenie
W sierpniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Decyzję ustanawiającą Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik
(NDT) dla przetwarzania odpadów. Obszerny (53 stronicowy) dokument stanowi podstawę do określani NDT dla przetwarzania
odpadów. Z uwagi na znaczenie tego definiującego obowiązujące w UE (w tym bezpośrednio we wszystkich Krajach
Członkowskich UE, czyli i w Polsce) wymagania NDT (BAT) dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze dla
przetwarzania odpadów komunalnych wymagania ogólne o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Wymagania te
powinny być stosowane do wszystkich metod przetwarzania odpadów, w tym oczywiście również do mechanicznego, biologicznego
jak i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Analiza przedstawionych w Konkluzjach BAT wymagań stawianych przetwarzaniu odpadów komunalnych (dot.: wymagań
ogólnych oraz mechanicznego, biologicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) jednoznacznie wskazuje,
że prowadzenie instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego będzie wymagało wprowadzenia szeregu
(często trudnych technologicznie i wymagających poniesienia znacznych nakładów finansowych) zmian o charakterze
technologiczno-organizacyjnym w szczególności pozwalających na minimalizację oddziaływania na środowisko.
Wśród wielu wprowadzonych wymagań należy podkreślić konieczność minimalizowania emisji, monitorowania oraz spełnienia
wymagań w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowej w procesach (w szczególności biologicznego i mechaniczno-
biologicznego) przetwarzania odpadów. Wymagania te (z uwagi na brak właściwych krajowych przepisów prawnych)
stanowić będą istotne wyzwanie dla prowadzących instalacje.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.