Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego
Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
Małgorzata Kwestarz
Niccolo Isoli
  

Słowa kluczowe: bilans energetyczny stacji redukcyjnej, Zero-energetyczna redukcja ciśnienia gazu, Zero/plus-energetyczna stacja gazowa

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały wyniki pracy badawczej mającej na celu opracowanie procesu redukcji ciśnienia gazu o zerowej energii dostarczanej netto, tj. samowystarczalnego pod względem energetycznym, oraz o zerowej emisji dwutlenku węgla. Zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne stacji gazowej, w której energia odpadowa dostępna w procesie redukcji ciśnienia gazu jest przekształcana na energię elektryczną i ciepło, odpowiednio do procesów osuszania i podgrzewania gazu. Opracowana koncepcja poddana została walidacji na podstawie bilansu energetycznego przeprowadzonego na symulatorze procesowym z wykorzystaniem modeli matematycznych elementów stacji. Wyniki obliczeń symulacyjnych pokazują poprawność zaproponowanego rozwiązania i możliwość znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji stacji gazowej.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.