Wymagania dotyczące ograniczenia oddziaływania zapachowego w projekcie dokumentu referencyjnego NDT dla przetwarzania odpadów.
Piotr Manczarski
  

W grudniu 2015 r. Europejskie Biuro IPPC opublikowało pierwszą wersję roboczą dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla przetwarzania odpadów, będącą rewizją dotychczas obowiązującego dokumentu referencyjnego z 2016 r. Z uwagi na znaczenie tego definiującego przyszłe wymagania NDT dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze, w zakresie ograniczania oddziaływania zapachowego instalacji przetwarzania odpadów, zapisy o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Analiza przedstawionych w pierwszej wersji roboczej BREF WT wymagań w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowej w procesach przetwarzania odpadów jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie instalacji będzie wymagało wprowadzenia szeregu zmian o charakterze technologiczno-organizacyjnym w szczególności pozwalających na minimalizację oddziaływania na środowisko, w tym ograniczenie emisji złowonnych. Określone w BAT 32 i 37 standardy emisyjne dla: siarkowodoru, amoniaku, pyłu i lotnych związków organicznych będą trudne do osiągnięcia i wymagać będą stosowania zarówno hermetyzacji procesów przetwarzania odpadów jak i efektywnych metod ujmowania i oczyszczania gazów odlotowych.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.