Analizy przyczyn różnicy bilansowej w ilości wody zużytej w budynkach wielolokalowych na przykładzie krakowskiego systemu opomiarowania dostawy wody
Andrzej Królikowski
Jadwiga Królikowska
  
Suma wskazań wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach niemal zawsze różni się od wskazania wodomierza głównego, może osiągać znaczne wartości. W artykule przedstawiono najczęściej występujące przyczyny, uwarunkowania tego zjawiska. Analizie poddane zostały wodomierze  budownictwa wielorodzinnego w Krakowie. Dotychczasowe doświadczeia z zakresu funkcjonowania krakowskiego systemu opomiarowania dostawy wody potwierdziły, że wśród głównych przyczyn powstawania różnic bilansowych są awarie i nieszczelności w instalacji wewnętrznej, nieopomiarowanie punktów czerpalnych oraz nieprawidłowości dotyczące własności metrologicznych wodomierzy
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.