Czasopismo
  

Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).Wiodące czasopismo w branżach : ,gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technika sanitarna, odpady, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska.

Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.

ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo należy do dwóch baz danych:  BazTech , Index Copernicus,POL-index

Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI :10.15199/17 , stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

W czasopiśmie znaleźć można:

  • publikacje uznanych naukowców
  • pełna informacja naukowo - techniczna związana z użytkowaniem gazu, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochroną środowiska
  • wyniki najnowszych badań
  • doświadczenia z eksploatacji
  • sprawozdania z konferencji, zjazdów i targów branżowych
  • bogata oferta reklamowa przodujących firm i przedsiębiorstw
  • Tematyka: gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, technologia wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.

Autorzy: wybitni naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach związanych z użytkowaniem gazu, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochroną środowiska.

Czytelnicy: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz studenci lat wyższych uczelni technicznych. Biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, gazownicze, wodociągowe, oczyszczalnie, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.

Reklamodawcy: najlepsze firmy polskie i zagraniczne z branży producentów, usługodawców i dealerów urządzeń dla gazownictwa, wodociągów, techniki sanitarnej i ochrony środowiska.

Format: A4 Papier: kreda Kolory: 4c/2c Objętość: 32 str. + 4 okładki Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik Sposób rozprowadzania: kolportaż pocztowy, wyłącznie w prenumeracie

 

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

 

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku
 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.