Wszystkie aktualności
uchwała XXIV Kongresu Techników Polskich
  

UCHWAŁA
XXIV Kongresu Techników Polskich

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich wyrażają zadowolenie z faktu, że to bardzo ważne dla całej polskiej społeczności inżynierskiej wydarzenie, obejmujące swoim zakresem prawie roczny okres debat, dyskusji i działań, zmierzających do konsolidacji polskiej społeczności technicznej środowisk naukowych z wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz gospodarczych odbywa się w czasie poprzedzającym rozpoczęcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
XXIV KTP kontynuował idee poprzednich Kongresów Techników Polskich, a w szczególności XXIII KTP zorganizowanego pod hasłem „Technicy Bliżej Rynku” 2001/2002 w Warszawie i Poznaniu.
Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich uznali za pilną potrzebę włączenie się środowiska technicznego, skupionego w Federacji SNT NOT i w Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, do dyskusji i prac zmierzających do rozwiązania najważniejszych strategicznych problemów Polski.
Inżynierowie, technicy, naukowcy i przedsiębiorcy, uczestniczący w pracach XXIV Kongresu Techników Polskich uznają, że działania, prowadzące do wzrostu gospodarczego Polski są zadaniami priorytetowymi. Odnotowując z satysfakcją kierunki przemian rozwojowych środowisko techniczne dostrzega również zjawiska negatywne w gospodarce, szczególnie te, które nie pozwalają na znaczące zmniejszenie bezrobocia i poczucia niezadowolenia licznych grup społecznych i zawodowych.
Przyjmując, że rozwój techniczny i cywilizacyjny Polski w najbliższych latach uzależniony jest w dużej mierze od wypracowania i wdrożenia procedur i rozwiązań systemowych przede wszystkim w zakresie innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego, oraz bezpiecznego transportu i infrastruktury, za najważniejsze zadania, wymagające dalszych działań uznajemy:

I. w obszarze innowacyjności:
• jednoznaczne zdefiniowanie celów polityki proinnowacyjnej, obejmującej rozpoznanie i koncentrację sił i środków na priorytetowych zadaniach, szeroką kooperację międzynarodową, elitarne szkolnictwa wyższe (obok powszechnego),
• wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz szerszy udział krajowych uczelni, instytutów i podmiotów gospodarczych w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych,
• stworzenie systemu skutecznego monitoringu, zarządzania i absorpcji ogólnie dostępnych na rynku światowym technologii oraz tych, które płyną do Polski w ramach szczegółowych umów kooperacyjnych,
• szeroką współpracę środowisk i organizacji pozarządowych w realizacji podstawowych i niekonwencjonalnych działań, zmierzających między innymi do wypracowywania wspólnych stanowisk i procedur,  prowadzących do rozwoju polskiej innowacyjności,
• kontynuowanie idei polskiej „Mapy drogowej infrastruktury badawczej” i wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na skoncentrowanie badań w najsilniejszych w Polsce jednostkach badawczych i stanowiących narzędzie do aktywnego udziału w dużych międzynarodowych programach badawczych,
• ustanowienie rządowego organu koordynującego prowadzenie polityki proinnowacyjnej, wyposażonego w niezbędne kompetencje i środki, podporządkowanego bezpośrednio Premierowi,

II. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego:
• rozwój i szerokie wdrożenie do praktyki nowoczesnych, efektywnych ekonomicznie technologii w górnictwie i przetwórstwie węglowym oraz biomasy wynikający z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
• racjonalizowanie procesów technologii wydobycia, przetwarzania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce,
• racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz efektywnego jej wykorzystania przez odbiorców końcowych – przemysłowych i komunalnych,
XXIV KTP zdecydowanie popiera budowę elektrowni jądrowych uważając, że jest to jeden z najważniejszych kierunków zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

III. w obszarze transportu:
• możliwe maksymalne wykorzystanie funduszy UE w obszarach systemowych dla optymalizacji wykorzystania niedoinwestowanej infrastruktury transportowej, minimalizacji emisji CO2 i cząstek stałych oraz stworzenia i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,
• wzmocnienie roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju transportu poprzez minimalizowanie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji i minimalizowanie kosztów transportu,
• pełne wykorzystanie potencjału Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Kraju do stworzenia zintegrowanego systemu transportowego (m.in. intermodalność) oraz wzmocnienie działań w priorytetowy dla rozwoju kraju system transportu płn.-płd. (kolej, autostrady, drogi wodne) niezbędnych do otwarcia naszych portów na południe Europy,
• rozwój transportu zbiorowego (miejskiego i międzymiastowego) oraz inteligentnych systemów transportowych (ITS),
• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizacji negatywnych skutków w obszarze ochrony środowiska,
• wdrożenie programu kolei dużych prędkości,
• kształcenie zawodowe młodzieży dla potrzeb sektora transportowego,
• integracja środowiska.
Przykłady i doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów europejskich dowodzą, że wprowadzenie zintegrowanej i konsekwentnej polityki i działań w wymienionych obszarach gospodarczych jest czynnikiem rozwojowym i pozwala na wzrost poziomu technologicznego i cywilizacyjnego.

Uczestnicy Kongresu wyrażają przekonanie, ze przewodnictwo Polski w UE stwarza doskonałe warunki do jeszcze większej integracji i dostosowania stosunków społecznych, prawnych, ekonomicznych i technicznych do funkcjonujących w Zjednoczonej Europie. W tym zakresie szczególne znaczenie ma delegowanie przez rząd stosownych uprawnień, kompetencji i środków do organizacji pozarządowych.
Dla wdrożenia do praktyki gospodarczej merytorycznych wyników prac Kongresu, należy wdrożyć system ich okresowego monitoringu za pomocą konferencji organizowanych corocznie przez FSNT-NOT, z u działem zainteresowanych merytorycznie SNT. Kolejno należy trzy ogólnopolskie konferencje poświęcić wdrożeniu uchwały i dorobku XXIV KTP odrębnie w zakresie: innowacyjności, energetyki i transportu, a dwie następne połączonej problematyce. Trzy kolejne ogólnopolskie konferencje należy poświęcić opracowaniu nowej problematyki na XXV KTP.
Uczestnicy XXIV Kongresu wyrażają przeświadczenie, że priorytetami najbliższego okresu działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w naukę i rozwój techniczny, szczególnie w obszarach wskazanych w niniejszym dokumencie, oraz nowe technologie i rozwiązania środowiskowe, wynikające z programów europejskich. Prawidłowa realizacja tych postulatów oraz innych, szczegółowych wniosków rozwojowych wymaga szczególnego zaangażowania środowisk naukowych – wyższych uczelni technicznych i instytutów badawczych, członków Akademii Inżynierskiej w Polsce i środowiska technicznego zaangażowanego w działania Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Polski ruch inżynierski, legitymujący się ponad 175-letnią tradycją powinien stać się rzeczywistym partnerem w kreowaniu i budowaniu Polski silnej, nowoczesnej i odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku, przejmując na siebie również część odpowiedzialności za te działania rozwojowe.
Integralną częścią uchwały XXIV KTP są stanowiska przyjęte przez uczestników Ogólnopolskich Forum: innowacji, energetyki i transportu podjęte na Kongresie.
XXIV KTP przedkłada propozycję Ministrom: Gospodarki, Nauki i Rozwoju Regionalnego objęcia przez środowisko techniczne patronatu nad dużą grupą przedsiębiorstw sektora msp i zrealizowania w latach 2011-2015 projektów innowacyjnych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Wyniki tych projektów będą zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacje-Technologie-Maszyny.
Kongres upoważnia Radę Ekspertów do przygotowania stanowiska na III Europejski Szczyt Innowacyjności.
Kongres apeluje do mediów publicznych o większe zainteresowania i promowanie polskiej myśli technicznej.
Kongres upoważnia Komisję Wnioskową do dopracowania wykazu szczegółowych postulatów i wniosków, dotyczących obszarów priorytetowych oraz poszczególnych branż, jak i problemów regionalnych oraz do przekazania ich wszystkim organizatorom Kongresu, których zobowiązuje się do podjęcia działań realizacyjnych.

Łódź, 25 maja 2011 r.

 

 

 

 
Sesja Finalna XXXIV Kongresu Techników Polskich
  

W dniach 24-25 maja 2011 r. odbędzie się w Łodzi pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich.

Na Sesji zostaną podsumowane prace prowadzone w środowisku technicznym
od rozpoczęcia Kongresu w czerwcu 2010 podczas VIII Forum Inżynierskiego.
Efektem końcowym XXIV KTP będzie wypracowanie założeń do
Strategii dla Polski 2030 +, Wyniki prac będą także zaprezentowane
na III Europejskim Szczycie Innowacyjności (European Innovation Summit,
Warszawa, październik 2011 r.)

Kongres kontynuuje 175–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego
Zjazdu Techników Polskich zwołanego w 1882 r. w Krakowie.

Tematyka Kongresów Techników Polskich zawsze odzwierciedlała aktualne
problemy kraju. Organizatorzy zaproponowali następujące obszary tematyczne:
- innowacyjność gospodarki,
- bezpieczeństwo energetyczne,
- rozwój infrastruktury, w tym szczególnie transportu.

Rezultaty Kongresu zostaną przedstawione podczas III Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach oraz
na II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w czerwcu w Warszawie.
Obecnie większość prac skupia się w Radach Eksperckich XXIV KTP.
 
Do organizacji XXIV Kongresu Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT zaprosiła  Radę Główną Instytutów Badawczych
i Akademię Inżynierską w Polsce. Zaproszono środowiska techniczne
w kraju i poza jego granicami, m.in. Polską Akademię Nauk, Polską Izbę
Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, a także uczelnie techniczne
skupione w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
organizacje przemysłowe, biznesowe oraz wybitnych twórców techniki
oraz polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.

Więcej o Kongresie na stronie:    http://24ktp.pl

 

 
Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii
  

Relacja z konferencji ” Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii”

28-29 września 2010 r. w Warszawie miała miejsce Konferencja pt. „Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii” – prezentująca największą europejską inwestycję rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Czajka. Ta naukowo-techniczna Konferencja była poświęcona budowie kolektora dosyłowego do Oczyszczalni Ścieków, a także innym nowatorskim technologiom w branży wodociągów, kanalizacji oraz drogownictwa. Zorganizowana była przez Inwestora - MPWiK Warszawa, Wykonawców projektu, tj. Grupę PBG S.A., Hydrobudowę 9, PRG Metro, KWG S.A., oraz głównego dostawcę materiałów - HOBAS System Polska.
W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego: Profesor Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, Profesor Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz  Profesor Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej.  Na wydarzenie to licznie przybyli przedstawiciele biur projektowych, inwestorzy, gremium zarządzające firm wykonawczych z Polski, a także z Białorusi, Bułgarii, Litwy i Niemiec. Konferencja miała stanowić podsumowanie działań związanych z zakończeniem pierwszego, a zarazem najtrudniejszego etapu rozbudowy kanalizacji. Kierowana ona była do wąskiego grona osób ze względu na swój techniczny charakter, natomiast lista uczestników przerosła oczekiwania organizatorów i wyniosła ponad sto osób.
Poruszona tematyka  :
• Podstawy projektowania mikrotuneli,
• Budowę i renowację kolektorów dużych średnic metodami bezwykopowymi,
• Aspekty ekonomiczne robót mikrotunelowych i robót w wykopie otwartym, 
• Projekty mikrotunelowe i renowacyjne w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi, 
• Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, aspekty techniczne i ekonomiczne kolektorów dosyłowych do Oczyszczalni Ścieków Czajka,
• Pierwszą w Polsce realizację tunelu tarczą TBM pod Wisłą.
                                                                                       Monika Sadecka-Kotyniak
.

 

 

 

 

 
145 lat gdańskich wodociągów
  
145 lat gdańskich wodociągów
Mija właśnie 145 lat od wydania projektu technicznego gdańskiego systemu kanalizacyjnego.  Gdańsk był pierwszym miastem w Europie,  gdzie zaprojektowano, a potem wybudowano jednocześnie zarówno wodociągi jak i sieć kanalizacji sanitarnej. W XIX wieku normą było zaopatrywanie miast najpierw w sieć wodociągową, a dopiero potem budowano kanalizację sanitarną. W 1865 roku, w Berlinie, ukazało się dzieło  inż. Eduarda Wiebego pt. „Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Danzig”. Dwa lata wcześniej, ówczesny nadburmistrz Gdańska Leopold von Winter, wspólnie z radcą budowlanym, niejakim Moorem, wykonali szereg wstępnych ekspertyz do prac projektowych nowego systemu wodociągowego. Gdańsk miał być zaopatrywany w wodę z drenażowego ujęcia wody w Pręgowie, oddalonym o 20 km od miasta.   
Z okazji tej rocznicy gdańska spółka wodociągowa Saur Neptun Gdańsk, we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, zorganizowała konferencję  popularnonaukową w Dworze Artusa. Konferencja odbyła się 8 września i zgromadziła ponad 150 osób.  Zaproszeni prelegenci, wśród których znaleźli się profesor Andrzej Januszajtis i dr Zofia Maciakowska, znawcy dziejów Gdańska, a także profesor Jan Drwal, hydrolog i miłośnik Gdańska,  w przystępny i ciekawy sposób pokazali, jak Gdańsk był zaopatrywany w wodę od czasów średniowiecznych, jak uwarunkowania geograficzne, związane z położeniem Gdańska, ile wody potrzebowali gdańszczanie w XIV wieku, a ile zużywają dzisiaj, jakie miejsca w Gdańsku są szczególnie związane z wodą, co odkryto podczas prowadzonych ostatnio prac archeologicznych i jak ma wyglądać muzeum wodociągów w Gdańsku.  Konferencję otworzyło wystąpienie Zbigniewa Maksymiuka, prezesa SNG, o wyjątkowości gdańskiego systemu z punktu widzenia inżyniera. Prezes Maksymiuk z dumą podkreślił, że gdański system jest jednym z najstarszych z miast Polski i został wybudowany w latach 1869-1871, podczas gdy stolica czekała na wodociągi aż do końca XIX wieku.  W sumie licznie goście zgromadzeni w Dworze Artusa wysłuchali siedmiu referatów.
Wyłoniła się z nich fascynująca opowieść o mieście, które wyrosło nad wodą i było zaopatrywane w wodę pitną z kanału Raduni i ze studzien rozlokowanych na obszarze Starego i Głównego Miasta aż do 1869 roku  i które, jako pierwsze miasto na kontynencie europejskim, zaprojektowało i wybudowało, właśnie wg projektu E. Wiebego, pola irygacyjne na gdańskich Stogach, pełniące aż do 1977 roku funkcje oczyszczalni ścieków. Wiebe nie tylko zaprojektował główne elementy gdańskiego systemu kanalizacyjnego, ale też rozwiązał problem oczyszczania ścieków na ponad 100 lat, choć w tym czasie liczba mieszkańców Gdańska wzrosła ponad pięciokrotnie.
Andrzej Januszajtis przybliżył historię najbardziej znanych gdańskich studzien i   fontann, w tym Fontanny Neptuna i odtworzonej w roku ubiegłym z inicjatywy Saur Neptun Gdańsk Fontanny Czterech Kwartałów. Pani Joanna Harasim - Grym z Muzeum Historycznego opowiedziała o już opracowanej koncepcji nowej placówki muzealnej, poświęconej historii gdańskich wodociągów. W podziemiach pod Bramą Wyżynną i części podziemia Zespołu Przedbramia, zwanego popularnie katownią, planuje się otwarcie nowej trasy zwiedzania, położonej całkowicie pod ziemią. Gdańsk wciąż nie ma takiej placówki muzealnej, a pozytywna reakcja zgromadzonych gości pokazała dobitnie, że takie muzeum nie narzekałoby na frekwencję. Jak wiemy, podobne muzeum w Łodzi, czyli popularna „Dętka”, czy ekspozycje w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem. Kiedy muzeum zostanie otwarte, trudno na razie powiedzieć, ale prace renowacyjne w Bramie Wyżynnej posuwają się szybko.
Archeolog Renata Wiloch-Kozłowska pokazała, jakie elementy nowożytnych wodociągów udało się odsłonić podczas prac archeologicznych w ostatnim pięcioleciu. Ostatnie zdjęcia zrobione zostały zaledwie w sierpniu tego roku i pokazywały cenne znalezisko – dużą drewnianą beczkę na wodę, bez odprowadzeń rurowych, znalezioną na placu pod budowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Beczka aktualnie jest poddawana zabiegom konserwatorskim. Prezentacja ukazywała także wiele fragmentów nowożytnych wodociągów z ołowianymi złączkami, a nawet z trójnikami. Udało się też dowieść, że oprócz rur drewnianych zdarzały się także rury ołowiane, przykryte drewnem.
 Konferencji towarzyszyła wystawa fotogramów, obrazująca najnowsze znaleziska archelogiczne i dorobek inżynierski Edwarda Wiebego, w tym kompletny projekt elewacji i urządzeń przepompowni ścieków Ołowianka, która do dzisiaj jest charakterystycznym elementem krajobrazu tej wyspy. Przepompownia ta w całkowicie niezmienionej formie przetrwała wszystkie zawieruchy wojenne i można ją rozpoznać po charakterystycznym, wysokim kominie z żółtej cegły, widocznym z Długiego Pobrzeża, zaraz obok dawnej elektrociepłowni, będącej dzisiaj siedzibą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Uzupełnieniem jubileuszu była konferencja branżowa, poświęcona doświadczeniom w eksploatacji systemów wod-kan, która odbyła się w dniach 9-10 września w Sobieszewie. Zgromadziła ona ponad 80 uczestników. 
 
««  start « poprz. 19 20 21 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 84 z 84


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.