Wszystkie aktualności
XI edycja Targów EXPO-GAS 2021 Kielce (15-16.09.2021 r.)
  

XI edycja Targów EXPO-GAS 2021

Kielce (15-16.09.2021 r.)

 

Targom towarzyszą

konferencja „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne

oraz

Warsztaty Techniczne w zakresie standaryzacji

Centrum Konferencyjne Targów Kielce (ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce)

 

Środa, 15 września 2021 r

Otwarcie Targów EXPO-GAS, Indywidualne zwiedzanie stoisk targowych

Otwarcie Konferencji i udział w obradach:

SESJA I       Wyzwania systemowe Zielonego Ładu

·      Strategie: wodorowo-środowiskowa, biometanowa, metanowa oraz FIT55

·      Unijne i krajowe regulacje prawne:

1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Polityka Zakupowa Państwa,

2. Polski Zielony Ład Platformy konkursowe i grantowe dla innowacyjnych projektów Zielonego Ładu

·      Zrównoważone finansowanie dekarbonizacji gospodarek w regionach Polski PANEL DYSKUSYJNY SESJI I

 

SESJA  II    Uwarunkowania technologiczne dla rynku gazu

·      Zielone gazy

·      Ograniczanie emisji w sektorze bytowo-komunalnym

·      Efektywność energetyczna

·      Programy dla rozwoju gazów zdekarbonizowanych i sektora biogazu

      PANEL DYSKUSYJNY SESJI II

 

SESJA III    Wyzwania naukowe dla sektora energii i gazu

·      Potencjał ośrodków naukowo-badawczych w zakresie „zielonych innowacji”

·      Misja INiG-PIB w obszarze „zielonego gazownictwa”

·      Nowe technologie wodorowe w projektach międzynarodowych

·      Nowe technologie w firmach branży gazowniczej z udziałem Przedstawicieli świata nauki

PANEL DYSKUSYJNY SESJI III

Wieczór Plenerowy

Czwartek, 16 września 2021 r.        

Warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji

Indywidualne zwiedzanie stoisk Targów EXPO-GAS 2021

Uroczysta Gala EXPO – GAS 2021  

 

 

 
Stormwater Poland 2021
  

Stormwater Poland logoStormwater Poland logoKONFERENCJA

 


Sesja 1

Śląska retencja


Będąca partnerem konferencji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje łącznie 41 gmin (w tym 26 gmin miejskich). Na obszarze ponad 2500 km2 mieszka, pracuje i kształci się ponad 2 200 000 osób. To zatem olbrzymia metropolia, która każdemu z nas kojarzy się dodatkowo z największym w Polsce centrum przemysłu. Wszystko to generuje liczne wyzwania związane z wodami opadowymi, dodatkowo spotęgowane przez fakt, że cały obszar jest położony na wododziale dwóch największych rzek Polski, co często oznacza brak dostępu do naturalnych odbiorników wód opadowych. Ponadto wraz z industrializacją obszaru Górnego Śląska i Zgłębia Dąbrowskiego doszło do licznych przekształceń sieci hydrologicznej, wiele rzek zarurowano, zmieniono ich bieg lub skanalizowano, a w wyniku osiadań terenów zmieniły się spadki i kierunki spływów, a nawet pojawiły się obszary depresyjne. Stawia to trudne, ale zarazem pasjonujące wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć razem. Liczymy, że na sesji tej usłyszymy o diagnozie stanu gospodarki wodami opadowymi na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz o możliwych kierunkach jej poprawy. Mamy nadzieję, że uda nam się także pokazać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych. Na koniec naszą ambicją jest pokazanie innej mniej znanej zielonej strony obszaru Górnego Śląska i Zgłębia Dąbrowskiego oraz potencjału wykorzystania lokalnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu.

Na progu konferencji Stormwater Poland 2021 stawiamy też tezę, że nie ma lepszego miejsca niż Górny Śląsk i Katowice, aby nie tylko dyskutować, ale przede wszystkim działać na rzecz łagodzenia zmian klimatu. To w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w którym planujemy Stormwater Poland 2021, w grudniu 2018 roku odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Katowice 2018 (COP24).


Sesja 2

Miasto z klimatem


Zgodnie z hasłem myśl globalnie, działaj lokalnie (think global act local), liczymy, że druga sesja konferencji, zatytułowana Miasto z klimatem przybliży Państwu przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym. Warto przy tym pamiętać, że województwo śląskie jest obszarem szczególnie narażonym na ekstremalne opady w Polsce, bo przez Bramę Morawską napływają często wilgotne masy powietrza z południa Europy. Naszą intencją jest, aby przez Bramę Morawską napływały nie tylko opady, ale także idee w jaki sposób możemy radzić sobie wspólnie ze zjawiskami ekstremalnymi takimi jak susze i ekstremalne deszcze w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako RetencjaPL mieliśmy w Katowicach już zaszczyt prezentować tworzony dopiero Atlas PANDa na konferencji w ramach COP24. W roku 2021 chcielibyśmy pokazać w tym samym miejscu, jak opracowany już Atlas PANDa i powstały na jego bazie portal waterfolder.com realnie przyczyniają się do modernizacji i uodpornienia na zmiany klimatu systemów odwodnienia w Polsce.


Sesja 3

Odwodnienia komunikacyjne


Wspomniana już Brama Morawska od najdawniejszych czasów pełniła funkcję traktu komunikacyjnego łączącego Polskę z południem Europy. Nie możne zatem dziwić fakt, że województwo śląskie to prawdziwy węzeł komunikacyjny Polski. Na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znajduje się największy w Polsce węzeł autostradowy (na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4), a przez teren ten przechodzą ponadto trzy trasy europejskie i osiem dróg krajowych. Dopełnieniem tego jest kilka węzłów komunikacji kolejowej i kilkadziesiąt linii kolejowych oraz międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Liczymy, że cała ta potężna infrastruktura komunikacyjna umożliwi Państwu wygodne i bezpieczne dotarcie na miejsce konferencji. Niemniej wymienione drogi, torowiska i pasy startowe to miejsca formowania dużych spływów wód opadowych. Stąd też pojawiła się idea przygotowania odrębnej sesji zatytułowanej Odwodnienia komunikacyjne. Na sesji tej chcemy nie tylko prezentować nowe technologie w tym obszarze, ale przede wszystkim mówić o potrzebie harmonizacji projektowania i eksploatacji drogowych i miejskich systemów odwodnienia, bo przecież bardzo często to woda z drogi trafia do miasta. Co powinniśmy z nią robić, jak ją retencjonować i oczyszczać, jak dzielić się kosztami eksploatacji systemów odwodnienia na pograniczu miast i szlaków transportowych?


Sesja 4

Inteligentna eksploatacja


Wzorem poprzednich edycji konferencji chcemy także zwrócić Państwa uwagę na prawidłową i przemyślaną eksploatację systemów odwodnienia. Wiemy, że wzrasta liczba obiektów retencyjnych, długość sieci kanalizacji deszczowych, a jednocześnie rosną społeczne wymogi co do zapewnienia niezbędnej niezawodności funkcjonowania systemów odwodnienia. Ta presja w naszym przekonaniu jest zbyt wielka, aby sprostać jej tylko z użyciem konwencjonalnych narzędzi. Stąd tez chcemy, aby na konferencji pojawiła się osobna sesja dedykowana Inteligentnej eksploatacji. To w tej sesji mogłyby być na przykład zademonstrowane rozwiązania cyfrowe połączone z elementami sztucznej inteligencji pozwalające na dynamiczne zarządzanie systemami odwodnienia i gospodarowanie wodami opadowymi. Jesteśmy przy tym przekonani, że tak jak w naszym życiu prywatnym i zawodowym w okresie czasowego zamknięcia, tak i w eksploatacji musimy nauczyć się robić bardzo wiele rzeczy w sposób zdalny, bo jak już to zauważyliśmy „Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo!”


Sesja 5

Debata o przyszłości


Jeśli wszystko ma się zmieniać, to podsumowaniem konferencji musi być Debata o przyszłości. Chcemy, aby na tej debacie wzorem lat uprzednich sformułować konkretne zadania do zrealizowania na progu 2021, bo na konferencjach Stormwater Poland nie chcemy się tylko spotykać, ale krok po kroku zmieniać świat, tak by deszczówka uznawana była za cenny zasób, a nie zagrożenie . To jest możliwe! Bardzo dużo już się zmieniło. Czy pamiętacie Państwo, że na Stormwater Poland 2017 mówiliśmy jeszcze o ściekach opadowych, a nie wodach opadowych, postulowaliśmy, że w Polsce przydałby się atlas opadowy jak KOSTRA w Niemczech, że warto byłoby finansowo wspierać retencję wód opadowych w każdej skali?

Wtedy nie sądziliśmy, że retencja stanie się tematem istotnym w kampanii wyborczej w wyborach na prezydenta Polski, a Unia Europejska swoją politykę przeorientuje na „Nowy Zielony Ład” i walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Czeka nas niezwykle ciekawy okres, w którym znaczne środki finansowe będą płynąć do Polski. Czy dobrze je wykorzystamy? Możliwość radzenie sobie z deszczówką już obecnie staje się ograniczeniem rozwoju terenów zurbanizowanych. Czy dalszemu rozwojowi infrastruktury będzie towarzyszyło mądre zarządzanie wodami opadowymi? Chcemy dalej zmieniać świat wód opadowych współtworząc obraz przyjaznych i bezpiecznych miast w Polsce, ale możemy to tylko zrobić razem.


Warsztat 1

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową

Właściwe zarządzanie ryzykiem to jeden z kluczowych czynników powodzenia projektu inwestycyjnego. Warsztat poświęcony będzie wszystkim aspektom związanym z zarządzaniem ryzykiem w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową – od identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, przez określenie wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń aż do wskazania działań mitygujących i różnych form transferu ryzyka. Zostaną omówione również przykłady ryzyk występujących na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Warsztat prowadzony będzie w oparciu o prace w grupach i wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz moderowany przez doświadczonych menadżerów.


Warsztat 2

Zarządzanie wodami opadowymi wobec adaptacji miast do zmian klimatu

Zagadnienia poruszane na warsztacie obejmą tematy wybrane z poniższej listy. Ostateczny zakres warsztatów będzie wynikiem identyfikacji potrzeb zgłaszanych przez miasta i gminy należące do GZM.

– Adaptacja do zmian klimatu w obszarze wód opadowych
– Wprowadzenie do tematyki deszczów, dane opadowe, atlas deszczów

– Przyczyny problemów w stanie obecnym: susza, podtopienia
– Wody opadowe jako cenny zasób: planowanie przestrzenne i zielono-niebieska infrastruktura
– Wody opadowe w prawie wodnym, opłaty za wody opadowe do PGW Wody Polskie

– Planowanie i projektowanie inwestycji: rozbudowa systemów i retencja

– Monitoring systemów i możliwości wykorzystania lokalnej sieci deszczomierzy

– Wskazania zrównoważonego utrzymania cieków miejskich

– Nowoczesne podejście do określania warunków odbioru wód opadowych

– Finansowanie ze środków EU i funduszy norweskich


Warsztat 3

Kształtowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Susza. Podtopienia. Więcej zieleni. Mikroklimat. Ograniczanie wysp ciepła. Ograniczenie zapylenia. Przyjazne miasto. Rekreacja. Odpoczynek. Krajobraz. Bioróżnorodność. Czy zielono-niebieska infrastruktura może być odpowiedzią na wyzwania kształtowania miast przyjaznych mieszkańcom, w których dobrze się pracuje i mieszka? Jak zbudować ogród deszczowy? Czy cenna jest partycypacja społeczna? Co może zrobić samorząd? Jak osiągnąć skalę działań? Jak je promować i finansować?

Zapraszamy na warsztat prowadzony wspólnie przez specjalistów i praktyków z Fundacji Sendzimira oraz RetencjaPL.

Metropolia GZM

Wirtualna PolskaSeidel PrzyweckiManifest klimatycznyNauka o klimaciePortal Komunalnywoda-scieki.comTeraz ŚrodowiskoKierunek Wod-KanŚwiat WodyPortal InżynieriaZielona Infrastruktura

 

 

 
Rusza program „Stop Smog” 2.0 z nowymi, ulepszonymi zasadami
  

 

 

 

31 marca 2021 r. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, dotyczącego niskoemisyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

„Pod koniec stycznia br. podpisywaliśmy porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. A ogłoszony dziś nabór w programie „Stop Smog” to spełnienie kolejnej obietnicy, obok trwającego naboru w drugim rządowym programie antysmogowym „Czyste Powietrze”, o realnym wsparciu działań na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu” – mówi szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Z naszego rozeznania wynika, że już około 30 samorządów jest zainteresowanych złożeniem wniosku na nowych zasadach” – dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim) mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

„Ostatecznym beneficjentem „Stop Smogu” są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym” – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

 

Z programu może skorzystać 70 gmin

Efektem pierwszego naboru w programie „Stop Smog” jest siedem porozumień, które podpisały: Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka i Tuchów. To w sumie ponad 54 mln zł – w tym 37,4 mln zł z budżetu państwa i ok. 17 mln zł wkładu własnego gmin – na inwestycje w ok. 1,1 tys. budynków. W obecnie uruchamianym naborze wniosków, patrząc na dostępną alokację środków finansowych, z programu może skorzystać kolejnych 70 gmin (liczba gmin zależy od wartości składnych wniosków przez poszczególne jednostki).

Program „Stop Smog” jest przewidziany na lata 2019-2024, przy czym do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł (po wykorzystaniu ponad 37 mln zł, na 2021 r. zostaje do rozdysponowania ok. 142 mln zł). W latach 2022-2024 planuje się zasilić Fundusz Termomodernizacji i Remontów kwotą ok. 518 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od 1 stycznia 2021 r. z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu „Stop Smog”.

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie do programu „Stop Smog”. Są to przede wszystkim:

·         umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;

·         wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;

·         dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;

·         wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;

·         poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;

·         rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE;

·         zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;

·         zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);

·         zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;

·         skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Szczegóły naboru: czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Stop Smog)

 

 
Ekomodulacja – czy to się może udać w Polsce?
  

 

W tym roku wszystkie państwa członkowskie UE muszą wnieść wkład krajowy w wysokości 800 euro za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Polska zapłaci z budżetu państwa ok. 2 mld zł. A ile zapłaci przemysł?

Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, zgodziły się w lipcu na nałożenie „podatku” na niepoddane recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych. Zakłada się, że łącznie wkłady krajowe powinny generować około 6,6 mld euro rocznie dla budżetu UE, przy czym wyraźnie podkreśla się, że „to nie jest podatek, ale wkład państw członkowskich, który ma na celu realizację celów strategii w zakresie tworzyw sztucznych i wspieranie celów UE w zakresie recyklingu”.

                                                                                         www.teraz-srodowisko.pl

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 84


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.