Wszystkie aktualności
pdf wrześniowego numeru GWiTS
  

Drodzy czytelnicy!

Udostępniamy pdf najnowszego numeru czasopisma "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 

 https://online.flippingbook.com/view/408275371/

Życzymy owocnej lektury 

 
EKOGMINA 7-8.10.2021 r.
  

 

 

EKOGMINA 2021 - IV Forum Praktyków!

Nie może Cię zabraknąć

 

Odliczamy godziny do startu IV edycji Forum Praktyków branży wod-kan Ekogmina 2021! To też ostatnia szansa, by zarezerwować miejsce na konferencji. Konferencja ma formułę hybrydową, zatem można w niej uczestniczyć stacjonarnie w Gdańsku z możliwością wzięcia udziału w warsztatach i wizytach studyjnych. Jeśli nie mogą być Państwo z nami stacjonarnie, zachęcamy do śledzenia sesji plenarnych na platformie streamingowej.

 

 

 

 

 

 
ZIELONY LAUR- Edycja XV (2020-2021)
  

 

ZIELONY LAUR- Edycja  XV (2020-2021)

Warszawa, 29 września 2021

 

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój zorganizowała oraz przeprowadziła, po raz piętnasty, Konkurs Ogólnopolski „Zielony Laur”, pod honorowym patronatem: Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP, Przewodniczącej Komisji Środowiska i Zasobów Naturalnych Sejmu RP, Ministra Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Marka Gromca, przyznaje nagrody dla osób, instytucji, firm i organizacji samorządowych za wkład merytoryczny, innowacyjne rozwiązania ekologiczne i przedsięwzięcia propagujące ekorozwój.

 

Uroczysta Gala wręczania nagrody „Zielony Laur”, w postaci statuetki i dyplomu, odbyła się  w dniu 29 września 2021 roku, tradycyjnie w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica - siedzibie Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie.

 

Galę zaszczyciły osobistości ze świata polityki, gospodarki, nauki oraz członkowie Izby i zaproszeni goście, w tym między innymi: senator Zdzisław Pupa - przewodniczący Komisji Środowiska, senator Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Alicja Zając z Komisji Ochrony Środowiska, Magda Gosk - zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prof. Józef Kozioł i wielu innych.

 

Uroczystość otworzył Krzysztof Zaręba - Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, który powitał gości gali i laureatów i przekazał prowadzenie prof. Markowi Gromcowi- przewodniczącemu Kapituły.

 

Laureatami XV Nagrody „Zielonego Laura” zostali:

 

·       Pani mgr inż. Elżbieta Lenard

za merytoryczny wkład w pracę Komisji Środowiska Senatu RP,

 

·       Pani dr Małgorzata Skucha

za wkład w rozwój systemu finansowania ochrony środowiska,

 

·       , MIESIĘCZNIK  Gaz, Woda i Technika Sanitarna

 za 100-lecia działalności,

 

·       Firma EKOTECHNOLOGIE

         S.C. Bożena Chmielina & Jarosław Kondrat

za innowacyjną technologię Biorol wytwarzania nawozu naturalnego,

 

·       Firma HUTCHINSON Polska  Sp. z o.o.

za innowacyjny system redukcji odorów z procesu wulkanizacji gumowych,

 

·       CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO w Katowicach

za opracowanie dokumentacji drukarek 3D do produkcji elementów budowlanych,

 

·       Firma ATMAT Sp. o.o.

za opracowanie linii technologicznej wykorzystującej druk 3D dla elementów betonowych,

 

·        Firma HUZAR Budownictwo Inżynieryjne SA, Włocławek

za budowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,

 

·       EUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE-KREVOX

za budowę stacji uzdatniania wody,

 

·       WODOCIĄG MARECKI

za realizację rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Markach.

 

Pani mgr inż. Elżbiecie Lenard - wieloletniej Sekretarz Komisji Środowiska Senatu RP, nagrodę wręczył senator Zdzisław Pupa, a prof. Marek Gromiec odczytał list gratulacyjny od prof. Jadwigi Rotnickiej- zastępcy przewodniczącego Komisji Środowiska.

 

. Natomiast Pani dr Małgorzacie Skucha - wieloletniej prezes Narodowego Funduszu, nagrodę wręczył prof. Józef Kozioł- polski ekonomista, b. wiceprezes RM oraz minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

 

Pozostałym Laureatom nagrody wręczył prof. Marek Gromiec, w tym między innymi: Pani mgr inż. Grażynie Zalewskiej - Sekretarzowi Redakcji i prof. dr hab. inż. Andrzejowi Osiadaczowi - Redaktorowi Naczelnemu czasopisma GWiTS.

 

W części artystycznej wystąpiła znana wokalistka Teatru Sabat- Julia Amirita, a po Gali odbyło się spotkanie koleżeńskie.

 

Należy nadmienić, że Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój utworzona została w 1997 roku i jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą. W roku 2022 obchodzić będzie Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Marek Gromiec

 

 

 

 
XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2021-podsumowanie
  

 

 

W Kielcach odbyły się (15-16 września br.) XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Targi Kielce.

Targom towarzyszyła konferencja, której tematem było „ Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne” a także warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji.

W tegorocznej edycji EXPO-GAS wzięło udział prawie 3000 zwiedzających, 60 wystawców pochodzących z Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.

 

Targi EXPO-GAS otworzyli: dr Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce, Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce, Rafał Nowak Wicewojewoda Świętokrzyski, dr Robert Perkowski, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, Paweł Majewski, Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dr Marek Niedużak.

 

Pierwsza sesja konferencji poświęcona była „Wyzwaniom systemowym Europejskiego Zielonego Ładu”. Prezentacje w tej sesji przedstawili: dr Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Mówcy omawiali europejskie i polskie ramy dla transformacji sektora gazu i wskazali na szanse i wyzwania tego procesu podkreślając, jak ważne jest partnerstwo sektorowe jako odpowiedź na te wyzwania oraz lobbing w Brukseli dla zrównoważonej transformacji w Polsce. Prezes Zarządu GK PGNiG SA Paweł Majewski zaprezentował korporacyjne spojrzenie na zieloną transformację  w Polsce, omawiając  strategiczne plany w zakresie zielonego gazownictwa we wszystkich obszarach działania Grupy Kapitałowej.

W dyskusji panelowej, prowadzonej przez prof. Józefa Paska z Politechniki Warszawskiej, udział wzięli: dr Marek Niedużak, podsekretarz stanu (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), dr Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska),  Paweł Majewski, prezes zarządu (PGNiG SA), dr Maciej Bukowski, prezes zarządu (WiseEuropa), Piotr Dowżenko ( p.o. dyrektora Departament Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki, (NFOŚiGW),Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, (NCBR) .  Uczestnicy panelu koncentrowali się na strategicznych obszarach problemowych dla rozwoju nowego gazownictwa, w tym konieczności określenia przejrzystych celów rozwoju regulacji i tworzeniu ram prawnych dla rozwoju rynku nowych gazów. Poruszono także regionalne aspekty finansowania dekarbonizacji gospodarki. Skala nakładów jakie samorządy będą musiały ponieść by osiągnąć cele klimatyczne jest znacząca. W sprostaniu temu zadaniu będzie musiało im pomóc zrównoważone finansowanie ze strony banków, wsparcie z dedykowanych funduszy krajowych (np. Niskoemisyjnego Transportu), odpowiednio skonstruowane gwarancje bankowe oraz liczne ułatwienia regulacyjne ze strony rządu. Zwrócono uwagę na rolę dwóch instytucji państwowych - NCBR oraz NFOŚiGW - które zawarły alians i budują platformy konkursowe dla innowacyjnych projektów Green Deal. W ich działaniu bowiem pojawiają się nowatorskie metody finansowania innowacji w trybie zamówień przedkomercyjnych, dotyczących bezpośrednio ciepłownictwa, efektywności energetycznej oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła.

 

 

Druga sesja konferencji  poświęcona  „Uwarunkowaniom technologicznym dla rynku gazu” moderowana przez prof. Wojciecha Suwałę z AGH, poświęcona była szeroko rozumianemu rynkowi energii w kontekście obniżania emisji i rozwoju technologii bezemisyjnych. Prezentacje przedstawili i uczestniczyli w dyskusji panelowej: Artur Cieślik, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji (PGNiG SA), prof. Andrzej Osiadacz, (Politechnika Warszawska), dr hab. Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Koc, dyrektor zarządzający (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.), Tobiasz Adamczewski, kierownik ds. OZE (Forum Energii), Wacław Bilnicki, (MAR-BUD) oraz Adam Wawrzynowicz (kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy). W analizie statystycznej pokazano wielkość rynku energii w kontekście emisji we wszystkich jego segmentach i wskazano kierunki i możliwości jej ograniczenia. Wskazywano na nowe technologie w produkcji energii, pokazano rosnące znaczenie „zielonych gazów” oraz programy wdrażania nowych technologii w zakresie biometanu i wodoryzacji gospodarki. Podkreślono, że wyzwania technologiczne dla rynku gazu mają aspekt nie tylko techniczny, ale wymagają również regulacji prawnych.

 

Trzecia sesja konferencji poświęcona „Wyzwaniom naukowym dla sektora energii i gazu”, moderowana przez prof. Stanisława Nagy z AGH, który dokonał obszernego wprowadzenia do debaty panelowej na przykładzie AGH, poświęcona była kwestii potencjału naukowo-badawczego krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych w zakresie „zielonych innowacji”. W panelu uczestniczyli: prof. Stanisław Nagy (AGH), dr Arkadiusz Sekściński – wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (PGNIG SA), Robert Więckowski - prezes zarządu (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,), Jarosław Maślany  Członek Zarządu, Wiceprezes ds. operacyjnych (PGNiG Termika SA), dr hab. inż. Jakub Kupecki – kierownik Centrum Technologii Wodorowych (Instytut Energetyki), dr Jacek Jaworski – zastępca dyrektora ds. Gazownictwa (INIG-PIB), Robert Wojtowicz – kierownik Laboratorium Badania Urządzeń Gazowych i Grzewczych (INiG-PIB),  Aneta Korda-Burza – dyrektor Pionu Laboratoriów (Gaz-System S.A.), Paweł Jabłoński – dyrektor (PGNIG Termika SA), Robert Kwiatkowski zastępca Dyrektora Departament Rozwoju (PSG Sp. z o.o.). W dyskusji omówiono kluczowe obszary badawcze dla procesu transformacji energetycznej, w tym program wdrożeń biometanu do systemu gazowniczego, gospodarki wodorowej, program wdrożenia CCS/CCUS.  W panelu prezentowane były konkretne projekty dotyczące stworzenia nowego paliwa gazowego, projekty dotyczące gospodarki wodorowej, prezentowano programy w zakresie Power to Gas, wielkoskalowe magazynowanie energii w kawernach solnych czy też technologie biogaz – bioCNG. Innowacyjność podkreślano też prezentując planowane rozwiązania w zakresie dystrybucji gazów zdekarbonizowanych. Plany krajowe konfrontowane były z analogicznymi projektami zagranicznymi w tej dziedzinie.

 

Komitet Standardu Technicznego działający w Izbie Gospodarczej Gazownictwa tradycyjnie przygotował warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji.

 

Podczas gali kończącej targi EXPO-GAS 2021 wręczone zostały odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla polskiego gazownictwa. Dokonano również wręczenia stopni górniczych oraz odznak honorowych  Izby Gospodarczej Gazownictwa. Wręczono dyplomy ukończenia programu MBA przy IGG.

Tradycyjnie też w konkursie o medale i wyróżnienia targów  EXPO-GAS Komisja Konkursowa przyznała  Medale Targów Kielce za produkty i usługi oraz atrakcyjną i nowoczesną ekspozycję targową. Medale otrzymało 11 wystawców.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 89


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.