Numer czasopisma: 12/94/2020(grudzień)

Szanowni Czytelnicy,

 

W grudniowym numerze czasopisma przedstawiono pięć artykułów, z których pierwsze dwa dotyczą problematyki związanej z systemami gazowniczymi, kolejne trzy pozostają w obszarze zagadnień związanych z systemami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi. Rozbudowana analiza nierównomierności zużycia gazu, odbieranego z  systemu przesyłowego wysokiego ciśnienia przez różne kategorie odbiorców, przeprowadzona w pierwszym z artykułów, na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych w siedmioletnim okresie na wszystkich stacjach red-pom I-go stopnia, posłużyła Autorom do określenia metodologii szacowania wymaganych parametrów Podziemnych Magazynów Gazu, w  zakresie ich pojemności, na podstawie prognozy zużycia gazu. Autor drugiego artykułu dokonał szerokiego porównania gazomierzy miechowych i  termicznych, wcześniej potwierdzając, na podstawie przeglądu prawa polskiego i europejskiego, możliwość stosowania gazomierzy termicznych do rozliczeń w Polsce na tych samych zasadach jak gazomierze miechowe. Opracowanie zawiera szereg ciekawych spostrzeżeń, w tym dotyczących omówionych przez Autora niezgodności taryf gazowych, z Rozporządzeniem o Taryfach, wpływu rzeczywistych warunków pomiaru na uzyskiwane wartości zużycia gazu i propozycji wprowadzenia zmian w istniejących zapisach, umożliwiających właściwą, nie obarczoną błędami, kontrolę pomiaru gazu w warunkach eksploatacji. W kolejnym artykule przedstawiono różne warianty rozwiązania systemu kanalizacyjnego w gminie o  rozproszonej zabudowie, na przykładzie jednej z  krajowych gmin wiejskich. Na podstawie dokonanej analizy techniczno-ekonomicznej proponowanych wariantów, z uwzględnieniem kosztów budowy i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej i transportu ścieków (wykorzystano poziomy cen obowiązujące w 2018 roku), wskazano jak dokonać wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Celem kolejnego artykułu jest przedstawienie, na podstawie danych empirycznych, wskaźników jednostkowych nakładów inwestycyjnych i jednostkowych kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych, określonych dla poziomu cen z  2019 roku. Mogą one być wykorzystane do analiz ekonomicznych we wstępnych etapach projektowania przyszłych inwestycji wodociągowych. Ostatni z prezentowanych w tym numerze artykułów porusza problem rtęci w systemach kanalizacji. Autor omawia źródła rtęci w ściekach oraz wprowadzane zmiany prawne, mające na celu ograniczenie stosowania tego pierwiastka i jego migracji do wód.

Z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i  Nowego Roku, w  imieniu swoim oraz kolegium redakcyjnego składam Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz sukcesów zawodowych.

 

 

                                                            Redaktor Naczelny

                                                            Zbigniew Heidrich

Underground Gas Storage Facilities ? a role in the gas system and determining their necessary capacity » See summary Andrzej Kiełbik
Andrzej Osiadacz
Comparative analysis of diaphragm and thermal geters under real operating conditions » See summary Marek Pinkas
Proposal of variant solutions of the sewage system Proposal of variant solutions of the sewage system in a rural commune with scattered developmenta rural commune with scattered development » See summary Andrzej Witkowski
Zbigniew Heidrich
Indices for investment outlays and operating costs of surface water treatment plants » See summary Ewa Rauba
Rafał Miłaszewski
The problem of mercury compounds discharged into sewage systems » See summary Damian Panasiuk


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.