Numer czasopisma: 04/94/2020(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kwietniowym numerze czasopisma znajdziecie Państwo jeden artykuł z zakresu gazownictwa oraz cztery artykuły dotyczące problematyki szeroko pojętej inżynierii środowiska. W pierwszym z nich omówiono zagadnienie optymalizacji systemu przesyłowego przy wykorzystaniu różnych postaci funkcji celu, stosując
z jednej strony funkcje skalarne minimalizujące koszty transportu i maksymalizujące akumulację systemu, z drugiej funkcję dwukryterialną, szukającą kompromisu między przyjętymi kryteriami skalarnymi. Autorzy dokonali analizy porównawczej rezultatów obliczeń tych samych sieci gazowych obydwoma metodami, potwierdzając wstępnie, że optymalizacja dwukryterialna pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji gazowego systemu przesyłowego. W drugim z artykułów przedstawiono wpływ zwiększonej ilości bakterii nitkowatych w osadzie czynnym na działanie oczyszczalni pracującej w technologii membranowej, wykazując, że wysoka liczebność mikroorganizmów nitkowatych skutkuje kolmatacją membran i zmniejszeniem wydajności hydraulicznej reaktora. Zaprezentowano wyniki badań własnych nad skutecznym rozwiązaniem analizowanego problemu poprzez zastosowanie określonej procedury dawkowania koagulantu PAX 18. W kolejnym artykule, wpisując się w propagowaną obecnie ideę gospodarki cyrkulacyjnej, opisano jeden z możliwych sposobów przekwalifikowania osadu ściekowego, stanowiącego odpad procesu oczyszczania ścieków w pełnowartościowy produkt, jakim jest organiczny lub organiczno-mineralny nawóz, który może stanowić alternatywę dla komercyjnych nawozów sztucznych. Autorzy następnego artykułu pokazali potencjalną możliwość wykorzystania ciepła generowanego podczas procesu kompostowania do wytwarzania energii elektrycznej. W pracy zaprezentowano badania nad wykorzystaniem w procesie kompostowania selektywnie zebranych odpadów organicznych specjalnego ogniwa termoelektrycznego TEC1-12706 i powstającego w nim efektu Seebecka, do produkcji prądu elektrycznego. Numer zamyka artykuł dotyczący bardzo aktualnych problemów związanych z niedoborami wody i suszą, w oparciu o dokumenty unijne i krajowe.

 
                                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                                      Redaktor Naczelny
BI - criteria optimisation of the gas transmission system » See summary Andrzej J. Osiadacz
Niccolo Isoli
Effect of filamentous bacteria on membrane fouling in submerged membrane bioreactor at the Mikołajki treatment plant » See summary Adam Drzewicki
Jarosław Pesta
Organic and organic-mineral fertilizers produced on the basis of municipal sewage sludge » See summary Adam Masłoń
Joanna Czarnota
Use of the Seebeck effect for electricity production during composting of selectively collected kitchen waste » See summary Mariusz Bałajewicz
Sławomir Kasiński
Water scarcity and droughts in the European Union water policy » See summary Marek Gromiec

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.