Numer czasopisma: 11/93/2019(listopad)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono sześć artykułów dotyczących szeroko pojętej inżynierii środowiska. Interesujące treści zawarto w artykule dotyczącym zarządzania procesem modernizacji sieci wodociągowej w ujęciu Kaizen. Omawiany proces obejmował przebudowę systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych w Łośni. Istotnym wyzwaniem była budowa obejścia sieci, wraz ze zmianą kierunku zasilania dla kilku dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza, przy zapewnieniu nieprzerwanej dostawy wody o niepogorszonej jakości. Wypracowano i wdrożono innowacyjne rozwiązanie, polegające na zatłaczaniu wody z beczkowozów do hydrantów. Kolejny artykuł dotyczy Bechmarkingu jako narzędzia wspomagającego nadzorowanie awaryjności sieci w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Autorki uzasadniły znaczenie zarządzania awariami liniowymi. Wskaźniki uzyskane w trakcie analizy pozwoliły na wskazanie lepszych i gorszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwróciły uwagę na to, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa. W następnym artykule omówione zostały zasady racjonalnego wymiarowania osadników wirowych, które są istotną kategorią urządzeń do usuwania zawiesiny z cieczy. Mają one charakter obiektów lokalnych, odgrywających istotna rolę w systemach odwadniania dróg. Autorzy zwracają uwagę na to, iż trudności przy projektowaniu osadników wirowych wynikają z braku zamkniętej metody wymiarowania tych urządzeń. W artykule zaproponowano kryteria projektowe o charakterze racjonalnym. Jeden z następnych artykułów dotyczy wpływu modyfikacji chitozanu na jego strukturę i powierzchnię właściwą. Przedstawiono różne sposoby modyfikacji chitozanu, poprzez otrzymywanie z czystego chitozanu w postaci hydrożelowych kulek, które następnie modyfikowano poprzez sieciowanie epichlorohydrynu lub aldehydem glutarowym a także kondycjonowanie przy użyciu NaHSO4 Dla chitozanu i jego modyfikacji wyznaczono też wielkości powierzchni właściwej oraz całkowitej objętości i całkowitej powierzchni porów za pomocą wyznaczonych izoterm BET sorpcji azotu.

 
                                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                                      Redaktor Naczelny
Managing the process of water supply network modernization in terms of Kaizen » See summary Mirosław Szemla
Benchmarking as a tool supporting supervision of network failure in a water supply and sewage company » See summary Gabriela Piszczatowska
Iwona Kinga Piszczatowska
Rational dimensioning of vortex settling tanks » See summary Jerzy M. Sawicki
Marlena A. Gronowska-Szneler
The actualization of input data used for designing municipal wastewater treatment plants » See summary Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich
Effect of chitosan modification on its structure and specific surface area » See summary Krzysztof Filipek
Krzysztof Barbusiński
Szymon Salwiczek
Innowacyjna konstrukcja wentylatora osiowego o wysokiej sprawności i jego własności » See summary Romuald Laskowski
Witold Laskowski


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.