Numer czasopisma: 10/93/2019(październik)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono pięć artykułów poświęconych zagadnieniom szeroko pojętej inżynierii środowiska. Interesujące treści zamieszczono w artykule dotyczącym oceny podatności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą przekazywaną do spożycia przez ludzi na tworzenie się biofilmu. Autorzy zwracają uwagę na to, że kolonizacja mikrobiologiczna wewnętrznych powierzchni instalacji i urządzeń wodociągowych oraz tworzenie się biofilmu może mieć negatywny wpływ na jakość wody, przyczyniając się m.in. do pogorszenia jej parametrów mikrobiologicznych. Kolejny artykuł dotyczy oceny skuteczności długotrwałego stosowania elektrolitycznej metody dezynfekcji jonami miedzi i srebra w instalacji wody ciepłej budynku użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono skażenie wody pałeczkami Legionella. Wyniki badań prowadzonych w trakcie dezynfekcji wody metodą elektrolityczną wykazały stopniową redukcję liczby bakterii z rodzaju Legionella. Autorzy kolejnego artykułu przedstawili wyniki dotyczące charakterystyki dopływu ścieków do wybranej oczyszczalni. Przeprowadzone analizy obejmujące okres dwuletni, potwierdziły istotną zmienność napływu ścieków do oczyszczalni. Zmienność ta w oczywisty sposób wpływa na efektywność działania oczyszczalni. Wykazali też, że w przypadku dopływu do oczyszczalni innej ilości ścieków, niż zakładana na etapie projektowania może powodować istotne pogorszenie przebiegu oczyszczania i osiąganej jakości ścieków oczyszczonych. Z artykułu tego wynika jednoznacznie, że podstawową czynnością związaną z projektowaniem oczyszczalni jest opracowanie wiarygodnych bilansów dotyczących ilości ścieków poddawanych oczyszczaniu, jak też związanych z tym ładunków zanieczyszczeń. Interesujące wnioski wynikają z artykułu poświęconego stabilności metali ciężkich w osadach ściekowych. Badania prowadzono w dwóch oczyszczalniach ścieków, w których przeróbka osadów realizowana jest z wykorzystaniem osadników Imhoffa. Osady poddane analizie potencjalnego antropogenicznego zagrożenia metalami ciężkimi dały podstawę do stwierdzenia, że wysoki poziom potencjalnego ryzyka i wskaźniki geoakumulacji nie zawsze dyskwalifikują wykorzystanie osadów ściekowych ale pod warunkiem, że metale ciężkie występują w połączeniach stabilnych.

 
                                                                                  Zbigniew Heidrich
                                                                                  Redaktor Naczelny
Ocena podatności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi na tworzenie się biofilmu – aktualne problemy towarzyszące ocenie higienicznej » Zobacz streszczenie Maciej Szczotko
Renata Matuszewska
Perspektywy długoterminowego zastosowania elektrolitycznej metody dezynfekcji jonami miedzi i srebra do usuwania bakterii Legionella występujących w wodzie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych budynków » Zobacz streszczenie Maciej Szczotko
Renata Matuszewska
Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Roksana Pintal
Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie » Zobacz streszczenie Jarosław Gawdzik
Monika Metryka-Telka
Robert Kowalik
Rola przykładów twórczości technicznej w innowacyjnym kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę » Zobacz streszczenie Czesław Grabarczyk


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.