Numer czasopisma: 09/93/2019(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy

  
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa, w którym Autor omawia możliwości wykorzystania wykresów entalpia-entropia do obliczeń inżynierskich w gazownictwie. Artykuł ten jest przeznaczony dla kadry technicznej zajmującej się projektowaniem, budową oraz eksploatacją obiektów gazowniczych, takich jak tłocznie, stacje redukcyjne czy też instalacje wykorzystujące energię potencjalną zawartą w sprężonym gazie. Interesujące treści zawarte są w artykule dotyczącym projektowania bezwykopowej wymiany przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z powiększeniem ich przekroju poprzecznego. W pracy zamieszczono informacje dotyczące obliczeń hydraulicznych i statyczno-wytrzymałościowych stosowanych przy projektowaniu bezwykopowej wymiany przewodów. Szczególną uwagę zwrócił Autor na problematykę badań geotechnicznych gruntu i wykonywanych na ich podstawie obliczeń wybranych parametrów, niezbędnych m.in. do ustalenia siły wciągania nowych rur.
Kolejny artykuł poświęcony jest renowacji zbiorników i innych obiektów kubaturowych gospodarki wodnej i ściekowej z wykorzystaniem wykładzin z topionego bazaltu. Autor artykułu zwraca uwagę na to, że wybór materiału wykorzystywanego do renowacji należy poprzedzić wszechstronną analizą warunków lokalnych, a dopiero w drugiej kolejności kosztów renowacji. Z prezentowanego artykułu wynika jednoznacznie to, iż podjęcie błędnej decyzji dotyczącej renowacji może doprowadzić do tego, że konieczne będzie jej powtórzenie. Autor zaleca aby podjęcie decyzji poprzedzone było wskazaniem rozwiązania z zastosowaniem powłok ochronnych z płyt polietylenowych lub z wykładzin bazaltowych. Istotne znaczenie dla rozwoju kształcenia kadr związanych z inżynierią środowiska artykuł dotyczący roli katedr w kształceniu inżynierów w zakresie metod dotyczących obliczania i wymiarowania urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę.

 
                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                      Redaktor Naczelny
Wykorzystanie wykresów entalpia – entropia do obliczeń inżynierskich w gazownictwie » Zobacz streszczenie Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
Projektowanie bezwykopowej wymiany przewodów gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych z powiększaniem ich przekroju poprzecznego » Zobacz streszczenie Andrzej Kuliczkowski
Renowacja zbiorników i innych kubaturowych obiektów gospodarki wodno-ściekowej wykładzinami z topionego bazaltu » Zobacz streszczenie Andrzej Kolonko
Rola katedr w kształceniu kwalifikacji nauczycieli akademickich mechaniki płynów i hydrauliki » Zobacz streszczenie
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa » Zobacz streszczenie Artur Jachimowski


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.