Numer czasopisma: 06/93/2019(czerwiec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono sześć artykułów, których treści odnoszą się do szeroko pojętej inżynierii środowiska. W pierwszym z artykułów, jego Autorzy, omówili strukturę wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce, na podstawie danych pochodzących z lat 2010–2018. Omówiono zagadnienie wykorzystania energii pierwotnej i produkcji energii odnawialnej w Polsce oraz zachodzących zmian w produkcji i zużyciu energii elektrycznej. Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym doświadczeniom z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. System ten został opracowany i wdrożony w ramach projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie ZSZITP”, realizowanego w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka”, w latach 2007–2013. Za wdrożenie i utrzymanie przedsięwzięcia odpowiedzialne jest MPWiK w Puławach. Warto też się zapoznać z artykułem, który ma istotne znaczenie związane z modelowaniem sieci wodociągowych w warunkach obniżonego ciśnienia. Na podstawie najnowszych publikacji w artykule zaprezentowana została nowa metodyka, oparta o zadaną wartość ciśnienia, która umożliwia odzwierciedlenie podstawowych zdarzeń objętych monitoringiem sieci. W końcowej części artykułu, jego Autor wymienia najbardziej popularne programy, w których występuje możliwość prowadzenia symulacji PDD (Pressure Driven Demand). Autorzy kolejnego artykułu zwracają uwagę na to, że awarie obiektów i instalacji technicznych, podczas których dochodzi do uwolnienia substancji niebezpiecznych, stanowią zagrożenie zarówno dla nich samych jak i dla otoczenia. Skala negatywnych skutków takich awarii może być dodatkowo spotęgowana wystąpieniem efektu domino. Zjawisko to jest inicjowane przez zdarzenie pierwotne, którego skutki fizyczne oddziałują na instalację wtórną. W artykule przeanalizowano wybrane aspekty awarii instalacji procesowej, z uwzględnieniem efektu domino. Scharakteryzowano wybrane początkowe scenariusze zdarzeń niebezpiecznych w postaci pożaru i wybuchu, powodujące kolejne uszkodzenia innych instalacji. Przedstawiono zasięg stref zagrożenia dla wybranych substancji z uwzględnieniem zmienności wybranych parametrów.

 
                                                                           Zbigniew Heidrich
                                                                           Redaktor Naczelny
Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce » Zobacz streszczenie Elżbieta Rybak-Wilusz
Paulina Sawicka-Chudy
Paweł Kut
Wykorzystanie otwartego oprogramowania w budowie systemu GIS, modelowaniu hydraulicznym sieci wodociągowej oraz jej bilansowaniu, na podstawie danych z monitoringu » Zobacz streszczenie Mateusz Filipowski
Sebastian Radzimski
Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK „Wodociągi Puławskie” » Zobacz streszczenie Aneta Mierzwa
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Kamil Kępiński
Marian Kwietniewski
Modelowanie sieci wodociągowych w warunkach obniżonego ciśnienia » Zobacz streszczenie Alicja Bałut
Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego » Zobacz streszczenie Florian Piechurski
Krzysztof Gaska
Tomasz Golda
Ocena skutków awarii instalacji procesowej z uwzględnieniem efektu domino » Zobacz streszczenie Andrzej Rusin
Katarzyna Stolecka

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.