Numer czasopisma: 05/93/2019(maj)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono siedem artykułów dotyczących wykorzystania GIS oraz modelowania dotyczącego systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. W pierwszym z artykułów Autorzy przedstawili rozważania związane z próbą analizy porównawczej niekomercyjnych baz danych typu GIS,  ogólnie dostępnych z otwartym oprogramowaniem, z komercyjnymi bazami powszechnie stosowanymi do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Zdaniem autorów baza QGIS bardzo dobrze wpisuje się w wysoki poziom użyteczności. Kolejny artykuł, na który warto zwrócić uwagę to opracowanie dotyczące znaczenia aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej. Aplikacje GIS mogą być pomocne przy współpracy z innymi systemami komputerowymi, systemem monitoringu oraz, coraz częściej stosowanym, modelem hydraulicznym sieci. Autorzy są zdania, i słusznie, że prowadzenie systematycznej ewidencji awarii przewodów wodociągowych stanowi cenne źródło wiedzy i informacji dla operatora. Warto też zapoznać się z artykułami poświęconymi modelowaniu sieci kanalizacyjnej. W jednym z nich przedstawiono problemy związane z kalibracją modelu numerycznego, w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej obsługującej ok. 50 tys. mieszkańców. W drugim z nich Autorzy podjęli próbę weryfikacji modelu sieci kanalizacyjnej w oparciu z monitoringu pracy pompowni. Interesujące treści zamieszczone są w artykule poświęconym zagadnieniom techniczno-eksploatacyjnym w systemie dystrybucji wody. Rozważania przeprowadzono dla miasta zamieszkałego przez 155 tys. mieszkańców, w którym długość sieci wynosi blisko 1,5 tys. km, a liczba przyłączy wodociągowych przekracza 27 tys. Analizując treść artykułu, warto zwrócić uwagę, Szanownych Czytelników na to, że podjęte działania spowodowały istotny spadek strat wody. Jeżeli w roku 2011 straty te kształtowały się na poziomie 10,7%, to w roku 2017 spadły do poziomu 6,5%.

 
                                                                                       Zbigniew Heidrich
                                                                                       Redaktor Naczelny
Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną » Zobacz streszczenie Katarzyna Miszta-Kruk
Marian Kwietniewski
Monika Budna
Wolne oprogramowanie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę » Zobacz streszczenie Dawid Zamożniewicz
Jędrzej Bylka
Karolina Mazurkiewicz
Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku » Zobacz streszczenie Łukasz Szczotok
Florian Piechurski
Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście » Zobacz streszczenie Andrzej Urbaniak
Rafał Brodziak
Problemy kalibracji modelu numerycznego wybranej sieci kanalizacji sanitarnej » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Paweł Suchorab
Próba weryfikacji modelu sieci kanalizacyjnej w oparciu o dane z monitoringu pracy pompowni » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Magdalena Skwarek
Marcin Link
Znaczenie aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Barbara Tchórzewska-Cieślak
Izabela Piegdoń

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.