5.3.29 GazWoda.pl - Spis treści

Numer czasopisma: 02/93/2019(luty)

Szanowni Czytelnicy

 
Kolejny numer czasopisma zawiera dwa artykuły dotyczące gazownictwa oraz piec artykułów z zakresu inżynierii środowiska. W pierwszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z prowadzeniem oceny jakości mieszanin gaz ziemny-wodór powstałych w wyniku zatłaczania wodoru do sieci gazu ziemnego. W następnym omówiony został łańcuch dostawy gazu ziemnego, zmienne zapotrzebowanie odbiorców końcowych na gaz oraz dostępne narzędzia rynkowe, pozwalające na zakup paliwa gazowego na rynkach hurtowych. W artykule zaproponowano oraz omówiono poszczególne główne elementy składające się na zaproponowany sposób zarządzania portfelem gazu ziemnego. Szanownych Czytelników zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu poświęconego kanalizacji sanitarnej w Markach. Jest to system mieszany, w którym z części miasta ścieki są odprowadzane w systemie grawitacyjno-tłocznym, a z części w systemie podciśnieniowym i ciśnieniowym. Warto zwrócić uwagę na artykuł prezentujący wyznaczania ryzyka awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych w oparciu o studia literaturowe i własne analizy Autorki dotyczące stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. Przewody te były badane technika CCTV w ramach działalności Politechniki Świętokrzyskiej. W zaproponowanej metodzie wyznacza się kategorie prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych, metodę wyznaczania kategorii konsekwencji i ryzyka awarii na przykładzie skorodowanych przewodów kanalizacyjnych oraz metodę wyznaczania ryzyka zapadania się nawierzchni ulicznych, spowodowanych awariami przewodów kanalizacyjnych. Kolejny artykuł został poświęcony zastosowaniu technologii ACTIFLO do uzdatniania wód powierzchniowych. Technologia ta to koagulacja objętościowa współpracująca z procesem sedymentacji i której przebieg wspomagany jest mikropiaskiem. Przedstawione cztery zastosowania wspomnianej technologii wykazały, ze jest ona bardzo skuteczna w odniesieniu do tych wskaźników zanieczyszczeń, które charakteryzują wody powierzchniowe. Interesujące są wyniki rozważań dotyczące zużycia energii elektrycznej i zużycia środków chemicznych, które wskazują, ze jest to technologia bardzo interesująca z punktu widzenia ekonomicznego

                                         
                                                                                     Zbigniew Heidrich
                                                                                     Redaktor Naczelny
Ocena jakości paliw gazowych w kontekście wprowadzania wodoru do sieci gazu ziemnego » Zobacz streszczenie Ewa Kukulska-Zając
Jadwiga Holewa-Rataj
Tadeusz Schuster
Wybrane aspekty zarządzania portfelem na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego » Zobacz streszczenie Tomasz Lelonek
Strategie dywersyfikacji w wodociągach » Zobacz streszczenie Janusz R. Rak
System kanalizacji sanitarnej w Markach » Zobacz streszczenie Grzegorz Stańko
Kajetan P. Specjalski
Zbigniew Maksym
Zbigniew Heidrich
Wyznaczanie ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych na wybranych przykładach » Zobacz streszczenie Ewa Kuliczkowska
Zastosowanie technologii ACTIFLO w uzdatnianiu wód powierzchniowych » Zobacz streszczenie Hubert Zych
Zbigniew Heidrich
Zawartość stężeń wybranych metali ciężkich w osadach dennych Jeziora Nowogardzkiego oraz możliwości ich zagospodarowania » Zobacz streszczenie Joanna Podlasińska
Kamil Szydłowski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.