Numer czasopisma: 12/92/2018(grudzień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono dwa artykuły z dziedziny gazownictwa oraz cztery z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym analizie technicznej metody doszacowania zużycia gazu stosowanej w polskim systemie dystrybucyjnym. W artykule przedstawiono opis metody stosowanej do doszacowywania gazu w punktach wyjścia rozliczanych wyłącznie z ilości dostarczanego paliwa gazowego. Przeprowadzono analizę krytyczną stosowanego rozwiązania oraz zaproponowano sposoby zwiększenia dokładności zastosowanej metody. Zachęcam Czytelników do zapoznania się z treścią artykułu dotyczącego kierunków badań systemów dystrybucji wody w Polsce. W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności działania, zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena utraty wody, odnowienie sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastrukturą techniczną w polskich wodociągach po roku 1990. Autorzy kolejnego artykułu zwracają uwagę na to, że w badaniach procesów oczyszczania ścieków często stosuje się ścieki syntetyczne o zróżnicowanym składzie. Na stabilność ich składu, pomiędzy przygotowaniem próby ścieków a wprowadzeniem ich do badanego układu, wpływ mają różne czynniki środowiskowe. W artykule przeprowadzono badania trwałości wybranych ścieków syntetycznych pod względem wstępnej obróbki termicznej oraz temperatury przechowywania próby ścieków. Stwierdzono, że najlepszy efekt uzyskuje się dla ścieków sterylizowanych i przechowywanych w temperaturze 5oC. Zadowalające wyniki uzyskano również w przypadku ścieków pasteryzowanych. Interesujące treści zawarto w artykule poświęconym daleko idącemu oczyszczaniu ścieków komunalnych, z udziałem ścieków mleczarskich, w reaktorach typu SBR w pełnej skali technicznej. Stwierdzono istotny wpływ ścieków mleczarskich na szybkość zmian stężenia związków azotu i fosforu podczas fazy mieszania i napowietrzania oraz na zmniejszenie szybkości zmian stężenia związków organicznych podczas wszystkich faz procesowych.

 

                                                                Zbigniew Heidrich
                                                                Redaktor Naczelny
 
Q INIG jako element wzrostu bezpieczeństwa technicznego i jakości wyrobów – zasady badań i certyfikacji » Zobacz streszczenie Jacek Jaworski
Magdalena Swat
Paweł Kułaga
Analiza techniczna metody doszacowywania zużycia gazu stosowanej w polskim systemie dystrybucyjnym w przypadku odbiorców grupy WS » Zobacz streszczenie Jacek Jaworski
Zbigniew Gacek
Kierunki badań systemów dystrybucji wody w Polsce » Zobacz streszczenie Marian Kwietniewski
Stabilność składu ścieków syntetycznych zasilających laboratoryjne systemy osadu czynnego » Zobacz streszczenie Paulina Szulc
Sylwia Walkowska
Zbysław Dymaczewski
Współfermentacja osadów ściekowych i produktu ubocznego rafinacji buraków cukrowych » Zobacz streszczenie Katarzyna Kalemba
Krzysztof Barbusiński
Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej » Zobacz streszczenie Artur Mielcarek
Joanna Struk-Sokołowska
Joanna Rodziewicz
Katarzyna Ignatowicz

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.