Numer czasopisma: 10/92/2018(październik)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono osiem artykułów, w tym jeden dotyczący gazownictwa oraz siedem z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiska. Artykuł z zakresu gazownictwa jest nadzwyczaj interesujący. Autorzy artykułu stwierdzają m.in., że na jakość powietrza najbardziej niekorzystnie wpływa wykorzystywanie pieców i kotłów małej mocy, o przestarzałych konstrukcjach i złym stanie technicznym. Metodą zapewniającą natychmiastowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń może być zastosowanie niskoemisyjnych paliw węglowych, tzw. błękitnego węgla. Jego spalanie w urządzeniach grzewczych o przestarzałych konstrukcjach, gwarantuje od kilku do kilkudziesięciu razy mniejsze emisje zanieczyszczeń niż w przypadku stosowania węgla bądź biomasy. Interesujące treści zamieszczone są w artykule dotyczącym dokładności i wiarygodności pomiaru przepływu przez kanały z wykorzystaniem koryta zwężkowego. Warto zwrócić uwagę na pracę poświęconą prognozowaniu zapotrzebowania na wodę, z wykorzystaniem uczenia maszynowego. W artykule opisano zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego do prognozowania wielkości zapotrzebowania na wodę. Przedstawiony model prognozowania poboru wody może stanowić jedno z narzędzi usprawniających procesy decyzyjne na poziomie zarządzania i eksploatacji sieci wodociągowej. Z punktu widzenia działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, bardzo interesujące są informacje zawarte w artykule poświęconym badaniom składu gazy fermentacyjnego, pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, odpadów i osadów ściekowych. Interesujące jest stwierdzenie końcowe, w którym Autorzy podali, że najlepszym substratem do produkcji biogazu są osady ściekowe oraz stężone ścieki pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego. Najmniej przydatnym substartem są odpady komunalne oraz materiał wsadowy do biogazowni.

 
                                                                             Zbigniew Heidrich
                                                                             Redaktor Naczelny
Smokeless carbonaceous fuel for residential heating » See summary Katarzyna Matuszek
Sławomir Stelmach
Providing the unbroken employment record for the waterworks company during appearing threat of the security of the country and the need to lead states of emergency » See summary Zbigniew Filip
Preparation of a water supply system for action in crisis conditions in the light of existing standards and legal regulations » See summary Krzysztof Filipek
Marian Kulig
Accuracy versus reliability in flow rate measurements through sewers by flumes » See summary Wojciech Dąbrowski
Water demand forecasting using machine learning » See summary Janusz Łomotowski
Joanna Kajewska-Szkudlarek
Justyna Stańczyk
Paweł Rychlikowski
Piotr Lipiński
Tomasz Konieczny
Selection of water treatment technologies for industrial purposes based on the example of a new installation in the Opole Power Plant » See summary Katarzyna Kalemba
Maciej Żołnierczyk
Studies on the composition of fermentative gas from different sources of methanization of wastewater, municipal solid wastes and sewage sludge » See summary Dominika Wierzbicka
Joanna Głodek
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
Biomass of microalgae and cyanobacteria as a substrate for the methane fermentation process » See summary Dawid Szwarc
Marcin Zieliński

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.