Numer czasopisma: 09/92/2018(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczone zostały trzy artykuły z zakresu gazownictwa oraz cztery poświęcone inżynierii środowiska. Pierwszy artykuł na który warto zwrócić uwagę dotyczy analizy zmian nadciśnienia mieszanin gazowych w sieci niskiego ciśnienia w zależności od obciążenia i usytuowania w terenie. Symulacje przepływu gazu w sieci wykonano w programie GasNet dla fragmentu rzeczywistej sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz rzeczywistych danych dotyczących obciążenia sieci dla czterech przykładowych temperatur otoczenia. Istotne informacje zamieszczone zostały w artykule poświęconym wpływowi kuchenek gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Otrzymane wyniki badań wykazały, że przy przeciętnych warunkach eksploatacji kuchenek gazowych stężenia NOx są na tyle wysokie, że mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kolejny artykuł dotyczy badań metalograficznych adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych. Autorzy artykułu stwierdzili, że rurociągi z żeliwa sferoidalnego znajdują obecnie szerokie zastosowanie w modernizacji wycinków rurociągów podziemnych. Zdaniem Autorów konieczne jest upowszechnienie badań, zarówno struktury żeliwa sferoidalnego nowych przewodów wodociągowych stosowanych w Polsce, jak i ich warstw ochronnych. Od bardzo wielu lat zagadnieniem wymagającym definitywnego rozwiązania jest oczyszczanie ścieków pochodzących ze skłądowisk odpadów stałych. Autorzy artykułu wykazali, że alternatywą dla konwencjonalnych metod oczyszczania stają się metody pogłębionego utleniania, do których należy proces Fentona. Badania przeprowadzono na próbach pobieranych ze składowiska odpadów w Barczy, a ich wyniki wskazały, że metoda pogłębionego utleniania może stanowić konkurencję dla innych metod oczyszczania odcieków składowiskowych. Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym optymalizacji procesów zachodzących w oczyszczalniach ścieków typu SBR. Autor artykułu opracował model decyzyjny a następnie rozwiązał zadanie optymalizacyjne związane z wyznaczeniem optymalnego stężenia tlenu.

 
                                                                                Zbigniew Heidrich
                                                                                Redaktor Naczelny
Influence of gas cookers on the condition of air quality in the kitchens » See summary Agnieszka Maliszewska
Aleksander Szkarowski
Numerical investigation of independent gas-fired convection heater work » See summary Robert Wojtowicz
Tomasz Siuda
Analysis of changes in overpressure of gas mixtures in the low pressure gas network depending on the load and foundation in the area » See summary Jolanta Szoplik
Paulina Stelmasińska
Metallographic examinations of the protective coating adhesion on ductile iron water pipes » See summary Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
Application of the modified fenton method for the treatment of landfill leachate » See summary Jarosław Gawdzik
Joanna Muszyńska
Mikołaj Sikorski
Optimisation of biological processes in the SBR wastewater treatment plant » See summary Robert Piotrowski
Current and future technological efficiency of mechanical and biological treatment (MBT) of municipal waste » See summary Krystyna Lelicińska-Serafin
Marta Wiśniewska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.