Numer czasopisma: 09/92/2018(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczone zostały trzy artykuły z zakresu gazownictwa oraz cztery poświęcone inżynierii środowiska. Pierwszy artykuł na który warto zwrócić uwagę dotyczy analizy zmian nadciśnienia mieszanin gazowych w sieci niskiego ciśnienia w zależności od obciążenia i usytuowania w terenie. Symulacje przepływu gazu w sieci wykonano w programie GasNet dla fragmentu rzeczywistej sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz rzeczywistych danych dotyczących obciążenia sieci dla czterech przykładowych temperatur otoczenia. Istotne informacje zamieszczone zostały w artykule poświęconym wpływowi kuchenek gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Otrzymane wyniki badań wykazały, że przy przeciętnych warunkach eksploatacji kuchenek gazowych stężenia NOx są na tyle wysokie, że mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kolejny artykuł dotyczy badań metalograficznych adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych. Autorzy artykułu stwierdzili, że rurociągi z żeliwa sferoidalnego znajdują obecnie szerokie zastosowanie w modernizacji wycinków rurociągów podziemnych. Zdaniem Autorów konieczne jest upowszechnienie badań, zarówno struktury żeliwa sferoidalnego nowych przewodów wodociągowych stosowanych w Polsce, jak i ich warstw ochronnych. Od bardzo wielu lat zagadnieniem wymagającym definitywnego rozwiązania jest oczyszczanie ścieków pochodzących ze skłądowisk odpadów stałych. Autorzy artykułu wykazali, że alternatywą dla konwencjonalnych metod oczyszczania stają się metody pogłębionego utleniania, do których należy proces Fentona. Badania przeprowadzono na próbach pobieranych ze składowiska odpadów w Barczy, a ich wyniki wskazały, że metoda pogłębionego utleniania może stanowić konkurencję dla innych metod oczyszczania odcieków składowiskowych. Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym optymalizacji procesów zachodzących w oczyszczalniach ścieków typu SBR. Autor artykułu opracował model decyzyjny a następnie rozwiązał zadanie optymalizacyjne związane z wyznaczeniem optymalnego stężenia tlenu.

 
                                                                                Zbigniew Heidrich
                                                                                Redaktor Naczelny
Wpływ kuchenek gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych » Zobacz streszczenie Agnieszka Maliszewska
Aleksander Szkarowski
Numeryczna analiza pracy konwekcyjnego ogrzewacza pomieszczeń opalanego paliwem gazowym » Zobacz streszczenie Robert Wojtowicz
Tomasz Siuda
Analiza zmian nadciśnienia mieszanin gazowych w sieci niskiego ciśnienia w zależności od obciążenia i usytuowania w terenie » Zobacz streszczenie Jolanta Szoplik
Paulina Stelmasińska
Badania metalograficzne adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych » Zobacz streszczenie Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
Zastosowanie zmodyfikowanej metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych » Zobacz streszczenie Jarosław Gawdzik
Joanna Muszyńska
Mikołaj Sikorski
Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR » Zobacz streszczenie Robert Piotrowski
Aktualna i przyszła sprawność technologiczna mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Marta Wiśniewska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.