Numer czasopisma: 08/92/2018(sierpień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono dwa artykuły dotyczące gazownictwa oraz sześć artykułów związanych z inżynierią środowiska. Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym stopniu wykorzystania tlenu pochodzącego z pęcherzyków powietrza. Autor artykułu przeprowadził badania w hybrydowym bioreaktorze typu MBBR wypełnionym ściekami bytowymi po osadniku wstępnym. Wskazał na
sposoby wykorzystania teoretycznych wzorów fizycznych przy analizie tego zagadnienia. Jest to istotne z punktu widzenia poszukiwania możliwie najwyższej efektywności wykorzystania tlenu z powietrza przy napowietrzaniu drobnopęcherzykowym. Bardzo aktualne informacje dotyczą występowania mikroplastiku w wodach powierzchniowych. Autorzy artykułu przybliżyli zagadnienia związane z mikroplastikiem pojawiającym
się w wodach powierzchniowych. Zwrócili uwagę na rozbieżności wynikające z różnych realiów a przede wszystkim zasygnalizowali problemy, z jakimi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć zespoły naukowców i inżynierów zajmujących się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska. Ciekawe informacje zamieszczone zostały w artykule poświęconym jakości środowiska przyrodniczego przy traktach komunikacyjnych w kontekście zdrowia i rekreacji. Na szczególną uwagę na tę część artykułu, w której dokonano oceny zmienności zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w dwóch lokalizacjach reprezentujących tereny rekreacyjno-użytkowe w centralnej części Kielc.

  
                                                                                       Zbigniew Heidrich
                                                                                       Redaktor Naczelny
Szacowanie efektywności ekonomicznej stacji regazyfikacji LNG i wyspowej sieci dystrybucyjnej w oparciu o dane statystyczne » Zobacz streszczenie Andrzej Żero
Automatyczne metody wykrywania emisji lotnych gazu ziemnego na tłoczniach gazu przy zastosowaniu stacjonarnych detektorów punktowych » Zobacz streszczenie Grzegorz Demusiak
Mariusz Koc
Zużycie wody w obiektach przedszkolnych na podstawie kilkudziesięcioletniej zmienności zapotrzebowania na wodę dla budynków mieszkalnych » Zobacz streszczenie Andrzej Jedlikowski
Iwona Franieczek
Stopień wykorzystania tlenu z pęcherzyków powietrza » Zobacz streszczenie Jan Borowski
Charakterytyka osadu czynnego i ścieków z oczyszczalni ścieków w Zgierzu » Zobacz streszczenie Adam Włoch
Marek Solecki
Monika Solecka
Rafał Biernacki
Mikroplastik w wodach powierzchniowych – problemy i wyzwania » Zobacz streszczenie Ewa Wiśniowska
Katarzyna Moraczewska-Majkut
Witold Nocoń
Jakość środowiska przyrodniczego przy traktach komunikacyjnych w kontekście zdrowia i rekreacji » Zobacz streszczenie Agata Widłak
Karolina Brelska
Małgorzata Widłak
Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków w Trutem » Zobacz streszczenie Anna Skotnicka
Iwona Paśmionka

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.