Numer czasopisma: 07/92/2018(lipiec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono dwa, bardzo interesujące artykuły z dziedziny gazownictwa oraz cztery, nie mniej interesujące, z dziedziny szeroko pojętej inżynierii środowiska.
W pierwszym z artykułów dotyczących gazownictwa Autor wskazuje na to, że zasilanie istniejących gazowych sieci dystrybucyjnych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG, może rozwiązać problemy związane z dostępnością paliwa gazowego dla odbiorców końcowych i to zarówno w przypadku braku fizycznej dostępności gazu ziemnego, jak też w sytuacjach dotyczących problemów technicznych, takich jak np. konieczność przebudowy punktu wejścia czy też dystrybucyjnej sieci gazowej.
Interesujące treści o charakterze praktycznym zawarte są w artykule poświęconym zasadom wyznacznia przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych. Autorzy zaprezentowali własną metodę obliczania zapotrzebowania na wodę, opracowaną na podstawie pomiarów wykonanych w obiektach przedszkolnych. Przedstawiono też wyniki symulacji programu napisanego na podstawie modelu prognostycznego.
Aktualne treści zawarte są w artykule poświęconym modelowaniu hydrodynamicznemu kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem systemów bioretencji. Autorzy artykułu zwracają uwagę na to, że symulacje komputerowe umożliwiają analizę różnych wariantów kształtowania się wielkości spływów powierzchniowych, przy różnych warunkach zjawisk pogodowych i retencji powierzchniowej, jak też zastosowania urządzeń do retencjonowania bądź infiltracji wód opadowych. Urządzenia do lokalnego zagospodarowania wód opadowych pozwalają na zmniejszenie wpływu wód opadowych na odbiorniki.
Warto zwrócić uwagę na treść artykułu dotyczacego występowania mikroplastiku w ściekach i osadach ściekowych. Wyniki badań wykazały, że jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych mikroplastikiem są oczyszczalnie ścieków. Podczas mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków usuwane jest od 50 do ponad 90% mikroplastiku obecnego w ściekach surowych. Autorzy zwracaja uwagę na to, że mikroplastik klumuluje się w osadach ściekowych i wraz z nimi wprowadzany jest do gruntu. W artykule zawarto istotne stwierdzenie, że efektywność usuwania mikriplastiku można zwiększyć poprzez filtrację pospieszną oraz procesy membranowe.

 
                                                                                           Zbigniew Heidrich
                                                                                           Redaktor Naczelny
Dostawy gazu ziemnego dla odbiorców końcowych z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG jako źródła zasilania istniejącej sieci dystrybucyjnej » Zobacz streszczenie Andrzej Żero
Wytwarzanie gazu syntezowego i jego chemicznych substancji » Zobacz streszczenie Witold Warowny
Porównanie metod do wyznaczania przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych » Zobacz streszczenie Andrzej Jedlikowski
Iwona Franieczek
Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji » Zobacz streszczenie Ewa Burszta-Adamiak
Justyna Stańczyk
Tomasz Konieczny
Wykorzystanie procesu elektroutleniania anodowego oraz koagulacji do podczyszczania zwrotnego płynu szczelinującego » Zobacz streszczenie Hubert Mierzejewski
Jeremi Hubert Naumczyk
Joanna Agnieszka Ładyńska
Małgorzata Anna Kucharska
Mikroplastik w ściekach i osadach ściekowych » Zobacz streszczenie Ewa Wiśniowska
Katarzyna Moraczewska-Majkut
Witold Nocoń

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.