Numer czasopisma: 05/92/2018(maj)

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma znajdziecie Państwo jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz dziewięć artykułów z szeroko pojętej inżynierii środowiska. Artykuł z zakresu gazownictwa dotyczy analizy wpływu warunków środowiskowych na temperaturę gazu, w przyłączu gazomierza miechowego. Przeprowadzone badania dotyczyły procesu wymiany ciepła w przyłączach przemysłowych gazomierzy miechowych, z  uwzględnieniem wpływu warunków atmosferycznych na ten proces. Autor artykułu stwierdził, że jednym z  czynników wpływającym na temperaturę rozliczeniową jest rodzaj zastosowanego przyłącza gazowego oraz jego konfiguracja. Interesujące treści zamieszczone są w  artykule poświęconym analizie jakości wody w  wybranym fragmencie miejskiej sieci wodociągowej. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy jakości wody w wybranym fragmencie sieci wodociągowej, przyjmując do jej oceny zmiany stężenia chloru. Analizując jakość wody wzięto również pod uwagę czas zatrzymania wody w sieci. Nadzwyczaj aktualne informacje zawarte są w artykule poświęconym oczyszczalni ścieków komunalnych, jako elementu gospodarki obiegu zamkniętego. Autorzy artykułu wykazali, że prowadzona w pełnej skali kofermentacja odpadów i osadów ściekowych, odzysk ścieków oczyszczonych, nutrientów oraz energii, a także działalność badawcza umożliwiająca testowanie nowych substratów energetycznych w skali laboratoryjnej oraz nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w skali pilotażowej, w pełni wpisują się w model gospodarki cyrkulacyjnej i rozwój zrównoważony. Z  pozostałych artykułów warto zwrócić uwagę na zagadnienie związane z  zagospodarowaniem piasku zatrzymywanego w oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone ponad dwuletnie badania, dały podstawę do przeprowadzenia modernizacji układu odzysku zawiesiny mineralnej podczas mechanicznego oczyszczania ścieków, co umożliwiło porównanie jego efektywności pod kątem jakościowym i ilościowym dla dwóch instalacji ? bez wbudowanej płuczki piasku i z wykorzystaniem płuczki piasku zintegrowanej z separatorem. Praktyczne zastosowanie mają badania związane z efektywnością usuwania związków azotu i fosforu w reaktorach typu SBBR, oczyszczających ścieki pochodzące z bezglebowej uprawy pomidorów pod osłonami, z zastosowaniem zewnętrznego źródła węgla organicznego.

 

                                                                                     Zbigniew Heidrich

                                                                                     Redaktor Naczelny

Wpływ warunków środowiskowych na temperaturę gazu w przyłączu gazomierza miechowego » Zobacz streszczenie Adrian Dudek
Analiza jakości wody w wybranym fragmencie miejskiej sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Elżbieta Kuzioła
Magdalena Teper
Analiza awaryjności miejskiej sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Kamil Świętochowski
Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków » Zobacz streszczenie Dariusz Kowalski
Paweł Suchorab
Oczyszczalnia ścieków komunalnych elementem gospodarki obiegu zamkniętego » Zobacz streszczenie Agata Karło
Zbigniew Gieleciak
Popłuczyny z obiegu wody basenowej – jakość i perspektywy oczyszczania » Zobacz streszczenie Edyta Łaskawiec
Joanna Wyczarska-Kokot
Mariusz Dudziak
Usuwanie w reaktorze typu Sequencing Batch Biofi lm Reactor (SBBR) azotu i fosforu ze ścieków pochodzących z bezglebowej uprawy pomidorów » Zobacz streszczenie Artur Mielcarek
Joanna Rodziewicz
Kamil Bryszewski
Zastosowanie ultradźwięków w procesach przeróbki osadów ściekowych » Zobacz streszczenie Eliza Hawrylik
Piasek z oczyszczania ścieków – analiza problemu, możliwości odzysku i wykorzystania na przykładzie oczyszczalni ścieków w Poznaniu » Zobacz streszczenie Paulina Szulc
Możliwości odzysku ciepła ze ścieków szarych na cele wstępnego podgrzewania wody » Zobacz streszczenie Kaja Niewitecka

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.