Numer czasopisma: 03/92/2018(marzec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono osiem interesujących artykułów dotyczących problematyki zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym zagadnieniu wykorzystania modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi. Autorka zwraca uwagę na to, że problemy z wodami przypadkowymi dotyczą przede wszystkim kanalizacji sanitarnej znajdującej się na obszarach o małej gęstości zaludnienia. Zdaniem Autorki, i słusznie, nadmierny udział wód przypadkowych może prowadzić do zakłóceń w działaniu zarówno sieci kanalizacyjnej jak i oczyszczalni ścieków. Kolejny artykuł, na który warto zwrócić uwagę, dotyczy procesu nitryfikacji. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje o aktualnym stanie wiedzy związanym z tym procesem. Scharakteryzowano proces nitryfikacji zachodzący w oczyszczalniach, pracujących w konwencjonalnej technologii osadu czynnego oraz w technologii związanej z zastosowaniem złoża ruchomego, jak też technologii hybrydowej. Interesujące jest też to, że w artykule omówiono przełomowe odkrycia naukowe, które miały miejsce w ostatnich latach. W kolejnym artykule Autor stara się odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku zmierza odwadnianie miast. Odpowiadając na to pytanie, jego Autor, skupia się na analizie możliwości rozwoju i zapewnieniu trwałości istniejących systemów odwadniających. Zwraca on uwagę nie tylko na sposób ich projektowania i eksploatacji ale również biorąc pod uwagę inne aspekty związane z inżynierią środowiska. Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na treść artykułu poświęconego analizie wpływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych z przykładowej oczyszczalni ścieków, przed jej modernizacją i po modernizacji, na zmianę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód odbiornika poniżej zrzutu ścieków. Przedstawiona w artykule metodyka postępowania może być wykorzystywana do oceny wpływu innych rozbudowywanych bądź modernizowanych oczyszczalni ścieków na jakość wód, będących odbiornikami ścieków oczyszczonych.

 

                                                                                              Zbigniew Heidrich
                                                                                              Redaktor Naczelny
Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi » Zobacz streszczenie Bożena Gil
Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych » Zobacz streszczenie Bożena Gil
Wojciech Koral
Nitryfikacja – fakty i mity » Zobacz streszczenie Monika Żubrowska-Sudoł
Adam Muszyński
Paula Piechna
W jakim kierunku zmierza odwadnianie miast? » Zobacz streszczenie Marek Sokáč
Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej – zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika » Zobacz streszczenie Andrzej Kulig
Grzegorz Stańko
Jolanta Podedworna
Zbigniew Heidrich
Wzrost efektywności systemu hydrodynamicznego warstwa wodonośna – studnia głębinowa – instalacja do pompowania wody » Zobacz streszczenie Aliaksei Tryputska
Anatoli Hurynovich
Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów SA w Katowicach z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych » Zobacz streszczenie Izabela Zimoch
Łukasz Czopik
Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność przepływu wody do rurociągu-zbieracza » Zobacz streszczenie Vasyl V.Ivaniv
Volodymyr V.Cherniuk

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.