Numer czasopisma: 02/92/2018(luty)

Szanowni Czytelnicy,
 

w kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz pięć artykułów z dziedziny inżynierii środowiska. Bardzo istotne informacje zamieszczono w artykule z dziedziny gazownictwa, dotyczą one weryfi kacji laboratoryjnej związanej z możliwością zastosowania wybranych detektorów akustycznych i ultradźwiękowych do wykrywania nieszczelności aparatury gazowniczej. Badania laboratoryjne potwierdziły najwyższą skuteczność stosowania do tego celu detektorów ultradźwiękowych. Potwierdzono przy tym skuteczność prezentowanej metody detekcji ultradźwiękowej oraz wskazano jej ograniczenia stosowania w warunkach rzeczywistych, przy uwzględnieniu wielu źródeł emisji fal ultradźwiękowych. Polecam Szanownym Czytelnikom artykuł dotyczący bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Zawarto w nim informacje dotyczące aktualnych krajowych wyzwań związanych z omawianą problematyką. Autor artykułu zwrócił uwagę na konieczność badań i ocenę stanu technicznego przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, zasady planowania i projektowania ich bezwykopowej odnowy oraz kryteriów doboru i zasad stosowania odpowiednich technik. Warto nieco uwagi poświęcić na zaznajomienie się z artykułem poświęconym wysokosprawnej k ogeneracji jako procesu, w którym z energii pierwotnej uzyskiwana jest najczęściej energia elektryczna i cieplna. W artykule scharakteryzowano typowe technologie wysokosprawnej kogeneracji, prezentując jednocześnie wady i zalety omawianych rozwiązań. Niezwykle istotne informacje zawarto w artykule poświęconym efektywności usuwania farmaceutyków i ich metabolitów w procesach uzdatniania wody. Ocenie poddano zarówno powszechnie stosowane procesy konwencjonalne jak i procesy zaawansowane, takie jak procesy membranowe i metody pogłębionego utleniania. Te ostatnie gwarantują najlepsze rezultaty, podczas stosowania których zawartość większości badanych substancji farmaceutycznych ulegała niemal całkowitej eliminacji.   

                                                                                       Zbigniew Heidrich
                                                                                       Redaktor Naczelny

Weryfikacja laboratoryjna możliwości zastosowania wybranych detektorów akustycznych i ultradźwiękowych do wykrywania wewnętrznych nieszczelności armatury gazowniczej » Zobacz streszczenie Mariusz Koc
Grzegorz Demusiak
Wyzwania dotyczące bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych » Zobacz streszczenie Andrzej Kuliczkowski
Wysokosprawna kogeneracja – charakterystyka dostępnych technologii » Zobacz streszczenie Mateusz Rataj
Efektywność usuwania farmaceutyków i ich metabolitów w procesach uzdatniania wody » Zobacz streszczenie Aleksandra Bogdanowicz
Jacek Wąsowski
Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Mariusz Orchowski
Zbigniew Heidrich
Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę » Zobacz streszczenie Agnieszka Szuster-Janiaczyk
Jędrzej Bylka
Marta Skrzypczak
Tomasz Schiller

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.