Numer czasopisma: 01/92/2018(styczeń)


Szanowni Czytelnicy

 
W najnowszym numerze czasopisma zamieszczono dziewięć artykułów z zakresu szeroko rozumianej inżynierii środowiska. W zbiorze artykułów warto zwrócić uwagę na treści zawarte w pracy  dotyczącej porównania metod obliczeniowych do wymiarowania kanalizacji deszczowej. W rozważaniach wzięto pod uwagę metodę granicznych natężeń oraz maksymalnych natężeń. Przedstawiono również wybrane modele opadów wykorzystywanych do wymiarowania kanalizajci. Interesujace treści zawarte są w artykule poświęconym jakości powietrza na t erenie oczyszczalni ścieków w Łasku. Przeprowadzono ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie podanych dziesięciu próbek powietrza atmosferycznego w punktach wyznaczoncyh na granicy oczyszczalni ścieków. Na podstawie uzyskanych wyników analizy pobranych próbek powietrza stwierdzono, że we wszystkich analizowanych próbkach występują takie zanieczyszczenia jak tlenek węgla, siarkowodór, węglowodory, merkaptany, dimetyloamina, trimetyloamina, amoniak, kwas izomasłowy, formaldehyd oraz skatol. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu odnotowano jedynie w odniesieniu do siarkowodoru, merkaptanów i dimetyloaminy. Z wracam uwagę Czytelników na artykuł poświecony wpływowi ultradźwięków na dezintegrację bakterii  nitkowatych występujących w osadzie czynnym. Badania dowiodły, że ultradźwięki wykazują skuteczne działanie do analizowanych drobnoustrojów. Dzięsięciominutowe oddziaływanie ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz na bakterie nitkowate występujące w badanych mediach spowodowało w yraźny spadek liczby tych bakterii oraz ich defragmentację. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na informacje zamieszczone w artykule poświęconym problematyce usuwania farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków. Autorzy artykułu stwierdzają, że konwencjonalne metody oczyszczania ścieków nie gwarantują wysokiej efektywności usuwania z nich farmaceutyków. Z tego też względu dla uzyskania porządanych efektów proponowane jest zastosowanie procesów membranowych oraz  metod daleko idącego utleniania.   

 

                                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                                      Redaktor Naczelny

Analiza metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla wraz ze wskazaniem spektrum rozwiązań mających wpływ na możliwą mniejszą emisyjność modelu LCA procesu szczelinowania – w oparciu o patent Wojskowej Akademii Technicznej nr 222247 » Zobacz streszczenie Danuta Miedzińska
Robert Bocianowski
Porównanie metod obliczeniowych do wymiarowania kanalizacji deszczowej » Zobacz streszczenie Dariusz Kowalski
Marzena Hajdukiewicz
Jakości powietrza na terenie oczyszczalni ścieków w Łasku » Zobacz streszczenie Alicja Zawadzka
Grzegorz Wielgosiński
Justyna Czerwińska
Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z wykorzystaniem reakcji Fentona katalizowanej jonami Fe2+ i Fe3+ » Zobacz streszczenie Agnieszka Juchniewicz
Dawid Szwarc
Karolina Szwarc
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Analiza osadów powstałych podczas oczyszczania spalin odlotowych i możliwości ich zagospodarowania » Zobacz streszczenie Anna Głowacka
Justyna Kiper
Wpływ ultradźwięków na dezintegrację bakterii nitkowatych obecnych w osadzie czynnym » Zobacz streszczenie Eliza Hawrylik
Doświadczenia z pracy solarnych suszarni osadów ściekowych w Polsce » Zobacz streszczenie Jan M. Miodoński
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
Problematyka usuwania farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków » Zobacz streszczenie Jacek Wąsowski
Karolina Wontorska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.