Numer czasopisma: 11/91/2017(listopad)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono dziesięć artykułów z dziedziny inżynierii środowiska. Interesujące treści zawarte są w artykule związanym z koncepcją modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków z istotnym wykorzystaniem naturalnych metod oczyszczania. W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej trzech wariantów modernizacji i rozbudowy z wykorzystaniem naturalnych metod oczyszczania z uwzględnieniem stawów napowietrzanych i stawów doczyszczających typu Lemna. Przeprowadzone rozważania wykazały, że w określonych warunkach lokalnych właściwie zastosowane metody naturalne mogą stanowić efektywne uzupełnienie układu oczyszczania ścieków. Artykuł poświęcony ocenie awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów stanowi istotne uzupełnienie wiedzy dotyczącej niezawodności działania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Istotne treści zawarte są w artykule poświęconym propozycji oceny alokacji objętości wody w zbiornikach wodociągowych w aspekcie niezawodności jej dostawy jej odbiorców. Autorzy artykułu wykazali, że alokacja objętości wody ma szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych związanych z trudnościami dostawy wody wodociągowej do aglomeracji miejsko-przemysłowych. W kolejnym artykule można znaleźć bardzo istotne informacje związane z oceną niezawodności działania stacji wodociągowej z wykorzystaniem wskaźnika gotowości. W związku ze znacznym stopniem złożoności rozpatrywanych układów technologicznych, dla celów analizy wybrano metodę tzw. minimalnych ścieżek niesprawności. Analizie poddano wszystkie urządzenia techniczne wraz z układem zasilania energetycznego. Warto też zwrócić uwagę na artykuł poświęcony wpływowi zmian charakteru opadów i wzrostu uszczelnienia zlewni na funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego. W artykule, w oparciu o model jednej z łódzkich zlewni ogólnospławnych, w programie US EPA SWMM i dane opadowe z lat 2003–2016 pochodzące z deszczomierza zlokalizowanego na tej zlewni zostały przeprowadzone analizy dotyczące ubezpieczeń staw funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.


                                                                                  Zbigniew Heidrich
                                                                                  Redaktor Naczelny

Pollution monitoring of Głębokie lake on the basis of water quality index » See summary Anna Głowacka
Paulina Bąk
Analysis of the concept of modernization of a municipal wastewater treatment plant using natural methods: case study » See summary Jerzy Mikosz
Marzena Mucha
Zbigniew Mucha
The infl uence of rainfall Intensity-Duration-Frequency model assumption on safety of stormwater detention reservoirs calculations in Poland » See summary Karol Mikołajewski
Katarzyna Siekanowicz-Grochowina
Michał Oktawiec
Paweł Licznar
Research on water and wastewater networks made of different materials on the example of ?W? water distribution company » See summary Florian G. Piechurski
Assessment proposal of the water volume allocation in the water tanks in terms of the reliability of its delivery to customers » See summary Janusz Rak
Krzysztof Boryczko
The use of advanced matrix methods for risk analysis in collective water supply systems » See summary Barbara Tchórzewska-Cieślak
Dawid Szpak
Janusz Rak
Krzysztof Boryczko
Implementation of the Bow-Tie method to analyze the safety of water supply systems » See summary Janusz Rak
Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Impact of changes in rainfall characteristic and increase of catchment imperviousness on sewer system functioning » See summary Grażyna Sakson
Laboratory experiments on distribution of approach velocities around cylindrical wedge-wire screen for water intake » See summary Agata Pawłowska-Salach
Magdalena Herman
Michał Zielina
The reliability evaluation of a selected water supply station on the base of K-index factor » See summary Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Elżbieta Kuzioła
Ewa Hołota
Katarzyna Wiśniewska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.