Numer czasopisma: 10/91/2017(październik)

 

Szanowni Czytelnicy

 

Kolejny numer czasopisma zawiera jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz siedem artykułów związanych z inżynierią sanitarną. W artykule poświęconym gazownictwu opisany został aktualny stan badań nad technologią rurociągowego transportu dwutlenku węgla na potrzeby sekwestracji na tle technologii transportu gazu ziemnego oraz transportu dwutlenku węgla, w celu intensyfikacji wydobycia ropy naftowej. W artykule zaprezentowano modele ustalonego i nieustalonego, nieizotermicznego przepływu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym oraz wyniki obliczeń hydraulicznych rurociągów, uzyskane przez autorów pracy z wykorzystaniem metod numerycznych. Interesujące treści zawiera artykuł dotyczący efektów wdrażania monitoringu sieci wodociągowej, gwarantującego obniżenie awaryjności sieci i strat wody. Warto zwrócić uwagę na informacje zawarte w artykule dotyczącym zastosowania wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych. Autorzy artykułu wykazali, że żywice epoksydowe charakteryzują się licznymi właściwościami, które wskazują na ich wykorzystanie do antykorozyjnej ochrony wewnętrznych powierzchni rurociągów. Istotna jest końcowa informacja, iż mimo że żywice epoksydowe zawierają w swoim składzie liczne związki chemiczne, to nie stanowią one poważnego zagrożenia dla zachowania wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Ciekawe informacje zawarte są w artykule dotyczącym prac porządkowych, w kontekście czystości mikrobiologicznej powierzchni płaskich wokół niecki basenowej. Celem prezentowanych badań była analiza wpływu prac porządkowych w pływalniach na czystość mikrobiologiczną otoczenia niecki basenowej. Autorki zwróciły uwagę na istotę zagadnienia dotyczącego braku jakichkolwiek norm i regulacji prawnych związanych z problemem, będącym przedmiotem artykułu.
                                                                                     

                                                                                     Zbigniew Heidrich
                                                                                     Redaktor Naczelny


Rurociągowy transport CO2 na potrzeby geologicznej sekwestracji » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
Zastosowanie jądrowych estymatorów gęstości prawdopodobieństwa do opisu zużycia wody w gospodarstwie domowym » Zobacz streszczenie Olga Szaj-Jędraszczyk
Ryszard Błażejewski
Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody » Zobacz streszczenie Florian G. Piechurski
Zastosowanie wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych » Zobacz streszczenie Anna Młyńska
Michał Zielina
Źródła danych dla budowy i aktualizacji matematycznych modeli sieci kanalizacyjnych » Zobacz streszczenie Mirosław Sudoł
Analiza stanu środowiska na terenie wytwórni betonu w aspekcie możliwości zagospodarowania wód odciekowych » Zobacz streszczenie Beata Janowska
Izabela Siebielska
Kazimierz Szymański
Prace porządkowe a czystość mikrobiologiczna powierzchni płaskich wokół niecki basenowej » Zobacz streszczenie Agnieszka Włodyka-Bergier
Emilia Stańkowska
Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji – Część II. Badania właściwości paliwowych i odzysk energii » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
Możliwości zwiększenia skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie technologii oczyszczania ścieków kosmetycznych » Zobacz streszczenie Piotr Marcinowski
Jan Bogacki

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.