Numer czasopisma: 08/91/2017(sierpień)

Szanowni Czytelnicy

Artykuł, który powinien zwrócić Państwa uwagę dotyczy analizy środowiskowej metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla . Związane jest to  z procesem wydobycia gazu z łup-ków. Artykuł jest wstępem do dalszych badań nad przyjętym modelem LCA, związanym z op-tymalnym z punktu widzenia ekologicznego, procesem z wydobycia. Weryfikacja modelu LCA następować będzie w miarę pozyskiwania niezbędnych danych rzeczywistych.
W przygotowanym kolejnym numerze czasopisma zwracają uwagę dwa artykuły związa-ne z energetyką miejskich oczyszczalni ścieków. W pierwszym z nich przedstawiono badania i ich wyniki uzyskane w okresie ostatnich dwudziestu lat.  Rozważania te dotyczą zasadniczo po-jedynczych oczyszczalni ścieków dla których określono przede wszystkim jednostkowe zużycie energii elektrycznej. Znaczny  postęp dotyczący tego zagadnienia to praca , która ukazała się w 2009 roku i dotyczyła energochłonności ok. 150 oczyszczalni  ścieków o różnej wielkości, dla których przedstawiono zależności funkcyjne pozwalające na określenie wielkości mocy jednost-kowej oraz jednostkowego zużycia energii elektrycznej. Zagadnienia przedstawione w tym arty-kule będą kontynuowane w kolejnym numerze czasopisma. Drugi z artykułów związany z tą te-matyką dotyczy dwóch dużych oczyszczalni ścieków oraz sześciu lokalnych eksploatowanych przez MPWiK w Krakowie. Wydaje się, że wskaźniki energochłonności określone dla dwóch dużych oczyszczalni mogą stanowić bazę do porównań energochłonności obiektów o podobnej wydajności. 
Uwagę zwraca artykuł dotyczący adaptacji osadu czynnego do ścieków zawierających w swoim składzie takie mikrozanieczyszczenia jak 17α-etynyloestradiol (EE2), diklofenak (DCF) lub 4-nonylofenol (4NP). Uzyskane efekty usunięcia badanych mikrozanieczyszczeń metodą osadu czynnego uznano za zadowalające i zgodne z podawanymi w literaturze. Efekty usunięcia badanych mikrozanieczyszczeń kształtowały się na poziomie: 93% w odniesieniu do EE2, 70% dla 4NP oraz 57,6% dla DCF.
Bardzo interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym przydomowym oczysz-czalniom ścieków ze zwróceniem uwagi na skuteczność i pewność działania. Autor artykułu kie-ruje uwagę Czytelników na stosowanie możliwie najprostszych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków. 

     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Analiza wybranych proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie wydobycia gazu z łupków » Zobacz streszczenie Robert Bocianowski
Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków Cz. I Analiza i ocena danych literaturowych » Zobacz streszczenie Jakub Wróblewski
Zbigniew Heidrich
Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków MPWIK Kraków » Zobacz streszczenie Bartosz Łuszczek
Piotr Beńko
Wiesława Styka
Wstępne wyniki zastosowania magnetytu w oczyszczaniu ścieków z przemysłu kosmetycznego » Zobacz streszczenie Ewa Zapałowska
Jan Bogacki
Justyna Maksymiec
Klaudia Dzienio
Tadeusz Marcinkowski
Adaptacja osadu czynnego do ścieków zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia » Zobacz streszczenie Dorota Olejnik
Ewa Liwarska-Bizukojć
Małgorzata Klink
Przemysław Bernat
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - skuteczność i pewność działania » Zobacz streszczenie Józef Michali

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.