Numer czasopisma: 06/91/2017(czerwiec)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono dziewięć artykułów z dziedziny inżynierii środowiska.
W pierwszym z artykułów, z którego treścią warto się zapoznać, zamieszczono informacje dotyczące niezawodności eksploatacyjnej stacji wodociągowej. Związane było to z analizą układu zasilania energetycznego i sterowania urządzeniami. Zebrane dane obejmowały okres ponad dziesięciu lat. Warto zwrócić uwagę na to, że w artykule określono wartości podstawowych wskaźników miar niezawodności poszczególnych elementów oraz wskaźnik gotowości stacji rozpatrywanej jako całość. 
Technolodzy zajmujący się oczyszczaniem ścieków przemysłowych powinni zapoznać się z treścią artykułu dotyczącego wykorzystania pogłębionego utleniania w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z roszarni lnu. W realizowanym eksperymencie wzięto pod uwagę pięć różnych wariantów, których kryterium podziału były reagenty wprowadzane do ścieków.  Zamieszczone w artykule wyniki badań technologicznych stanowić mogą podstawę do wyboru najkorzystniejszego reagentu.
Kolejnym artykułem, z którego treścią warto się zapoznać poświęcony jest zagadnieniu kondycjonowania osadów ściekowych falami ultradźwiękowymi. W artykule dokonano przeglądu urządzeń służących do nadźwiękawiania osadów ściekowych podając ich charakterystykę, parametry oraz zalety i wady.
Artykułem z którego treścią powinni się zapoznać przedstawiciele gmin i powiatów dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w gminie Bodzanów liczącej 8 tysięcy mieszkańców. W artykule opisano sposób gromadzenia odpadów komunalnych, zaprezentowano podmioty odpowiedzialne za ich odbiór i transport do instalacji przetwarzania a także wskazano miejsca zagospodarowania odpadów z podziałem na frakcje.
Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym ocenie jakości i potencjalnych możliwości zagospodarowania osadów dennych pochodzących z małych zbiorników i cieków wodnych. W prezentowanym artykule dokonano oceny właściwości chemicznych analizowanych osadów ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi.


Zbigniew Heidrich
        Redaktor Naczelny

Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Elżbieta Kuzioła
Monika Poleszak
Paweł Suchorab
Lokalizacja wycieku w przewodach wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych » Zobacz streszczenie Kamil Świętochowski
Rozważania dotyczące projektowania instalacji ponownego użycia szarych ścieków w Polsce » Zobacz streszczenie Piotr Kęska
Wykorzystanie pogłębionego utleniania w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z roszarni lnu » Zobacz streszczenie Dawid Szwarc
Karolina Szwarc
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Wpływu stałego pola magnetycznego na proces ozonolizy niejonowych substancji powierzchniowo – czynnych (rokafenol n8/n40/n8p14) w roztworach wodnych » Zobacz streszczenie Magdalena Rokicka
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Przegląd urządzeń stosowanych w kondycjonowaniu osadów ściekowych falami ultradźwiękowymi » Zobacz streszczenie Szymon Skarżyński

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.