Numer czasopisma: 05/91/2017(maj)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczonych jest siedem artykułów z szeroko pojętej dziedziny inżynierii środowiska. 
Interesujące treści zawiera artykuł poświęcony metodom usuwania siarkowodoru z bioga-zu, powstającego w trakcie procesu stabilizacji beztlenowej. Rozważania na ten temat bazują na biogazie powstającym w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Auto-rzy wskazali, że stosowaną dość powszechnie masę odsiarczającą Sulphurex N można zastąpić sorbentem haloizytowym Halosorb. Ten drugi sorbent charakteryzuje się nie tylko niską ceną ale również tym, że pozwala on na efektywne usuwanie siloksanów. 
Zwracam uwagę Szanownych Czytelników na artykuł poświęcony autorskiemu rozwiąza-niu w QGIS do zarządzania infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwach wodociągów i kana-lizacji na przykładzie PWiK Gliwice. Autorzy artykułu stwierdzają, że wykorzystanie darmowe-go narzędzia jakim jest QGIS, stanowi swoistą graficzną platformę do bieżącej i pewnej wymia-ny danych pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa.
Spośród artykułów poświęconych oczyszczaniu ścieków przemysłowych warto zwrócić uwagę na opracowanie  poświęcone oczyszczaniu ścieków zawierających formaldehyd z wyko-rzystaniem procesu Fentona. W artykule wykazano, że w przypadku ścieków pochodzących z płyt wiórowych możliwe jest zmniejszenie zawartości formaldehydu o blisko 70%, przy względ-nie niskim obniżeniu wartości ChZT. Większą skuteczność zmniejszenia wartości ChZT można uzyskać przy oczyszczaniu ścieków ogólnozakładowych pobranych z  zakładu produkcji płyt wiórowych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzenie tlenowego granulowanego osadu czynnego, jako innowacyjnej metody oczyszczania ścieków, do usuwania bis fenolu A. Przed-stawione wyniki badań maja charakter poznaczy i utylitarny i  mogą stanowić podstawę do pro-jektowania układów technologicznych umożliwiających intensyfikację procesów oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości bis fenolu A.


Zbigniew Heidrich
        Redaktor Naczelny

Practical methods of removing hydrogen sulfi de from biogas. IV. Assessment of potential Sulphurex N desulphurization mass replacement by halloysite sorbent in biogas purifi cation installation in Łódź Municipal Sewage Treatment Plant » See summary Andrzej Żarczyński
Grzegorz Rajnert
Katarzyna Klemba
Piotr Anielak
Wojciech M. Wolf
Integration models of computers tools with Epanet software » See summary Andrzej Urbaniak
Jędrzej Bylka
Rafał Brodziak
Individual solutions using QGIS for technical side managment of PWiK Gliwice » See summary Katarzyna Neumann
Tomasz Norek
The impact evaluation of pressure head on failures of water supply system using hydraulic modeling » See summary Daria Poor
Ewa Burszta-Adamiak
Justyna Stańczyk
Purifi cation of industrial waste water containing formaldehyde by a process of Fenton » See summary Jan Bogacki
Jeremi Naumczyk
Paweł Kowalik
Piotr Marcinowski
Wastewater treatment from cardboard production by Fenton reagent and in the biological-chemical oxidation system » See summary Krzysztof Barbusiński
Monika Florczak
Aerobic granular sludge as an effi cient technology for removing bisphenol A (BPA) » See summary Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Irena Wojnowska-Baryła
Katarzyna Bułkowska
Katarzyna Bernat
Magdalena Zielińska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.