Numer czasopisma: 04/91/2017(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy,

Kwietniowy zeszyt zawiera kompleksowy materiał ,dotyczący funkcjonowania ,eksploatacji i bezpieczeństwa sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W części gazowej przedstawiono modele programowania zużycia gazu i matematyczne modele klientów. Dokonano próby oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemny, za pomocą wybranych wskaźników. Przeanalizowano dokładność obliczeń  hydraulicznego przesyłu gazu i  zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. W kolejnym artykule przedstawiono analizę przyczyn awarii na konkretnym przykładzie. Całość zagadnienia dopełniło pokazanie kosztów doszczelnienia mieszkaniowych instalacji gazowych różnymi metodami i zastosowanie nowych technologii do renowacji gazociągu. Ciekawe dla Czytelników i potencjalnych użytkowników może być  porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, powietrznej oraz kotła gazowego. Po szczegółowym rozważeniu trzech wariantów, uwzględniając koszt i czas   eksploatacji ,najkorzystniejsze i najbardziej ekonomiczne się okazało rozwiązanie z kotłem gazowym.

Obszernie przedstawiono również zagadnienia dotyczące zaopatrzenia w wodę. Zastosowanie  wskaźników dywersyfikacji daje możliwość porównywania różnych systemów wodociągowych. Zaprezentowano również analizę przestrzenną skutków awarii i wyznaczenie obszarów wrażliwych w modelu oceny bezpieczeństwa dostaw wody. Istotna jest również-jak podkreślono w kolejnym artykule-możliwość wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków, do oceny stanu technicznego . Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci-to kolejny ważny temat.

W grupie artykułów dotyczących sieci kanalizacyjnej warto zwrócić uwagę na analizę przyczyn nieuzasadnionego i bardzo dużego wzrostu natężenia przepływu ścieków w przykładowej gminnej sieci kanalizacyjnej. Ten problem z pewnością dotyka wielu sieci, położonych blisko cieków wodnych. Pojawiły się koncepcje metod wymiarowania zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej i budowa hydrodynamicznego modelu skanalizowanej zlewni deszczowej.

W obszernym zeszycie znalazły się również artykuły, dotyczące ochrony wód powierzchniowych i oceny ich zagrożeń.

Zachęcam do lektury kwietniowego numeru, w którym można znaleźć szereg najnowszych rozwiązań technicznych dotyczących powyższych tematów i przykłady ich zastosowania w kraju.

 

                                                                             Zbigniew Heidrich

                                                                             Redaktor Naczelny 

 

Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnego » Zobacz streszczenie Klaudia Metelska
Krzysztof Kogut
Piotr Narloch
Tomasz Cieślik
Próba oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemny » Zobacz streszczenie Adam Szurlej
Andrii Oliinyk
Krystian Liszka
Mariusz Łaciak
Rafał Biały
Tomasz Cieślik
Analiza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazu » Zobacz streszczenie Adam Szurlej
Andrii Oliinyk
Krystian Liszka
Mariusz Łaciak
Rafał Kowalski
Strefy zagrożenia wybuchem na gazociągach wysokiego ciśnienia » Zobacz streszczenie Krystian Liszka
Łukasz Drążkiewicz
Łukasz Zabrzeski
Rafał Kowalski
Analiza awarii występujących na sieciach gazowych na przykładzie Zakładu Gazowniczego w Jaśle » Zobacz streszczenie Janusz Maziarz
Krzysztof Chmielowski
Piotr Bugajski
Analiza kosztów doszczelnienia mieszkaniowych instalacji gazowych na przykładzie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie » Zobacz streszczenie Agnieszka Operacz
Krzysztof Chmielowski
Tomasz Kotowski
Zastosowanie technologii Primus Line do renowacji gazociągu DN 250 stal pod dnem rzeki Wisły w Krakowie. » Zobacz streszczenie Dominik Staśko
Jacek Kawula
Wytwarzanie ciepła w układach konwencjonalnych oraz w różnego typu pompach ciepła, jako antropogeniczne obciążenie środowiska. » Zobacz streszczenie Mirosław Janowski
Ekonomiczne porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, pompy cieplnej powietrznej oraz kotła gazowego - studium przypadku » Zobacz streszczenie Leszek Kulesza
Magdalena Brzóska
Zintegrowany System Efektywności Energetycznej jako istotny element podnoszący niezawodność systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. » Zobacz streszczenie Joanna Kłapyta
Piotr Małka
Ryszard Langer
Tadeusz Uhl
Metoda oceny dywersyfikacji wydajności ujęć wody i objętości sieciowych zbiorników wodociągowych » Zobacz streszczenie Janusz Rak
Krzysztof Boryczko
Analiza przestrzenna utraty bezpieczeństwa dostaw wody jako element procedur zarządzania ryzykiem » Zobacz streszczenie Izabela Zimoch
Jarosław Paciej
Możliwości wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków do oceny stanu technicznego wydzielonych stref sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Jadwiga Królikowska
Tomasz Bergel
Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody » Zobacz streszczenie Florian G. Piechurski
Analiza zmienności godzinowego i dobowego zapotrzebowania na wodę w wybranym wodociągu wiejskim - studium przypadku » Zobacz streszczenie Bartosz Szeląg
Olga Woyciechowska
Tomasz Bergel
Analiza zmian produkcji oraz zużycia wody w miastach powiatowych południowo-wschodniej Polski » Zobacz streszczenie Barbara Tchórzewska-Cieślak
Dawid Szpak
Audyt efektywności energetycznej dotyczący ograniczenia przepływów mocy biernej poprzez zastosowanie lokalnego układu do kompensacji mocy biernej w pompowni wody – analiza przypadku. » Zobacz streszczenie Bogusław Maludziński
Analiza przyczyn nieuzasadnionego wzrostu natężenia przepływu ścieków » Zobacz streszczenie Grzegorz Kaczor
Kazimierz Kudlik
Tomasz Bergel
Koncepcja metody wymiarowania zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej na podstawie hydrogramów złożonych » Zobacz streszczenie Bartosz Szeląg
Budowa modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni deszczowej we Wrocławiu » Zobacz streszczenie Andrzej Kotowski
Bartosz Kaźmierczak
Katarzyna Wartalska
Monika Nowakowska
Optymalizacja systemu nawadniania basenów infiltracyjnych w zakładzie uzdatniania wody – Stary Sącz » Zobacz streszczenie Iwona Wiewiórska
Marian Kulig
Wycieki LNG na powierzchnię wody i zagrożenia z nimi związane » Zobacz streszczenie Andrii Oliinyk
Krystian Liszka
Łukasz Zabrzeski
Mariusz Łaciak
Wykorzystanie drzewa niezdatności w ocenie zagrożeń pochodzenia rolniczego na jakość zasobów wód podziemnych » Zobacz streszczenie Andrzej Kuśnierski
Izabela Zimoch
RELACJE MIĘDZY PROJEKTOWANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA WODY » Zobacz streszczenie Lidia Reczek
Magdalena M.Michel
Tadeusz Siwiec
Analiza porównawcza koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem czynników ekonomicznych » Zobacz streszczenie Jerzy Mikosz
Zbigniew Mucha

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.