Numer czasopisma: 02/91/2017(luty)

Szanowni Czytelnicy

 

            Mam przyjemność przekazać Szanownym Czytelnikom kolejny numer czasopisma, w którym zamieszczono dwa artykuły dotyczące gazownictwa oraz sześć artykułów związanych z inżynierią środowiska.

            Spośród artykułów dotyczących gazownictwa bardzo interesujące informacje zamieszczono w pracy dotyczącej zmienności oraz kosztów zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym w odniesieniu do domu jednorodzinnego. Autorzy artykułu wykazali, że najwyższe zużycie gazu było w styczniu a najniższe w październiku i kwietniu.

            Interesujące treści zawarto w artykule poświęconym hydraulice transportu ścieków oraz zasadom projektowania kanalizacji podciśnieniowej. Autorzy zwrócili uwagę na to, iż złożoność trójfazowego, nieustalonego w czasie przepływu ścieków i powietrza powoduje, że stosowane w praktyce modele matematyczne są zbyt uproszczone i w związku z tym projektanci nadal bazują na wytycznych o charakterze empirycznym, często stanowiących konow-how, tzw. dostawców technologii. W artykule zwrócono uwagę na konieczność dokładnego odtworzenia projektowanych profili w trakcie budowy i ich utrzymania w czasie eksploatacji sieci. W podsumowaniu zwraca uwagę stwierdzenie, iż niezbędne jest dalsze rozwijanie modeli matematycznych w odniesieniu do przepływów trójfazowych, w warunkach podciśnienia oraz ich kalibracja i weryfikacja w warunkach terenowych.

            W ostatnim czasie zagadnieniem wymagającym racjonalnego rozwiązania jest ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków. Jest to tematem kolejnego artykułu, w którym podano sposoby oceny oraz szacowania wielkości emisji odorów z emitorów znajdujących się w oczyszczalniach ścieków. W artykule scharakteryzowano główne źródła odorów z wybranych procesów technologicznych stosowanych w oczyszczalniach ścieków dla których to przedstawiono współczynniki emisji. Zaletą zaprezentowanej metodologii jest jej duża praktyczność oraz możliwość zastosowania dla wszystkich obiektów gospodarki komunalnej, w których powstają związki uciążliwe zapachowo.

 

 

                                                                            Zbigniew Heidrich

                                                                            Redaktor Naczelny

Mapa drogowa użytkowania gazu » Zobacz streszczenie Zdzisław Gebhardt
Zmienność oraz koszty zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym w budynku jednorodzinnym » Zobacz streszczenie Piotr Bugajski
Analiza i ocena zagrożenia ludności i mienia w przypadku awarii systemów wodociągowych » Zobacz streszczenie Janusz R. Rak
Hydraulika transportu ścieków i zasady projektowania kanalizacji podciśnieniowej » Zobacz streszczenie Marek Kalenik
Radosław Matz
Ryszard Błażejewski
Tadeusz Nawrot
Wykorzystanie ścieków z toalet chemicznych w procesie fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy » Zobacz streszczenie A. Hajduk
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Mirosław Krzemieniewski
Metodologia postępowania przy ograniczaniu uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków » Zobacz streszczenie Łukasz Jaroszyński
Modelowanie numeryczne procesu mieszania w wydzielonych komorach fermentacyjnych » Zobacz streszczenie Bogdan Gicala
Stan i przesłanki zastosowania benchmarkingu jako mechanizmu podnoszenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce » Zobacz streszczenie Paweł Chudziński

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.