Numer czasopisma: 01/91/2017(styczeń)

Szanowni Czytelnicy

 

            W kolejnym noworocznym numerze czasopisma przekazuję Szanownym Czytelnikom bardzo interesujące artykuły godne ich przestudiowania. Dwa artykuły związane są z gazownictwem a sześć artykułów  z inżynierią środowiska, a głównie z oczyszczaniem ścieków.

            Szczególną uwagę Czytelników pragnę zwrócić na artykuł poświęcony zastosowaniu technologii membranowych traktowanych jako alternatywa do klasycznej rozbudowy miejskich oczyszczalni ścieków. Wprowadzenie do oczyszczalni modułów membranowych pozwala na skuteczne eliminowanie problemów eksploatacyjnych oraz zwiększanie efektów oczyszczania ścieków. W artykule zaprezentowano dwie przykładowe oczyszczalnie pracujące w technologii MBR, w Rowach oraz w Głogowie Małopolskim.

            Interesujące treści zawarte są w artykule dotyczącym konstrukcji hybrydowego reaktora beztlenowego z mikrofalowym system ogrzewania. Zdaniem Autorów rozwiązanie takie gwarantuje zwiększenie efektywności usuwania związków organicznych, zwiększa odporność biomasy anaerobowej na niekorzystne warunki technologiczne, co jest związane z dużą bioróżnorodnością w układach z ogrzewaniem mikrofalowym.

            Kolejny artykuł poświęcony jest analizie opłacalności ekonomicznej pozyskiwania wód opadowych. Autorzy artykułu stwierdzili, że długookresowe susze bądź krótkotrwałe intensywne opady są zjawiskami generującymi istotne problemy na obszarach zurbanizowanych. Względy ekonomiczne przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa powodują zainteresowanie wykorzystaniem wód opadowych przez gospodarstwa indywidualne. W artykule dokonano oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji związanej z pozyskaniem i wykorzystaniem wody opadowej przez gospodarstwa domowe w wybranych miastach w Polsce.

            Innowacyjny charakter ma artykuł poświęcony praktycznym zaletom technologii anammox z dwoma reaktorami. W artykule omówiono zalety procesu de amonifikacji, który może być zrealizowany w dwóch oddzielnych reaktorach z wykorzystaniem osadu czynnego kłaczkowatego oraz  osadu granulowanego. Na podstawie badań wykonanych w skali pilotowej zaobserwowano wysoką aktywność biologiczną w układzie z dwoma reaktorami przekładającą się na szybkość usuwania osadu, przy jednocześnie wysokiej sprawności procesu oraz bardzo wysokiej sprawności usuwania azotu.

 

 

 

                                                                             Zbigniew Heidrich

                                                                             Redaktor Naczelny

Plan statystycznej kontroli odbiorczej do oceny jakości usługi polegającej na odczycie liczników gazu – część I – plany jednostopniowe » Zobacz streszczenie Jolanta Szoplik
Metalowe koncentryczne systemy powietrzno-spalinowe dla gazowych urządzeń grzewczych » Zobacz streszczenie Grzegorz Czerski
Zbigniew A. Tałach
Technologie membranowe jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantujące maksymalną ochronę środowiska naturalnego » Zobacz streszczenie Krzysztof Piaskowski
Rafał Wojciechowski
Reaktor do beztlenowego oczyszczania ścieków z mikrofalowym systemem ogrzewania » Zobacz streszczenie Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Analiza opłacalności ekonomicznej pozyskiwania wód opadowych » Zobacz streszczenie Adam Piasecki
Jakub Jurasz
Praktyczne zalety technologii anammox w układzie z dwoma reaktorami » Zobacz streszczenie Łukasz Jaroszyński
Hydrologiczne uwarunkowania transportu substancji biogenicznych w zlewni młodoglacjalnej o różnym typie użytkowania (na przykładzie zlewni Zbrzycy) » Zobacz streszczenie Alicja Olszewska
Roman Cieśliński
Pierwsza oczyszczalnia MBR ścieków mleczarskich w Polsce – wnioski po 2 latach eksploatacji » Zobacz streszczenie Leszek Nowaczyk
Paweł Pietraszek

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.