Numer czasopisma: 12/90/2016(grudzień)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze zamieszczono dwa artykuły z dziedziny gazownictwa oraz sześć artykułów dotyczących innowacyjnych technologii dotyczących oczyszczania ścieków komunal-nych i powstających osadów ściekowych.
Analizując treści zawarte w artykułach z dziedziny gazownictwa jestem zdania, że szcze-gólną uwagę należy zwrócić na artykuł dotyczący badania wpływu magnesów neodymowych na dokładność pomiaru gazomierzy miechowych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczą-cych układu podanego w tytule artykułu. Autorzy artykułu przedstawili również kryteria oceny wyników badań gazomierzy narażonych na oddziaływanie magnesów. 
Interesujące treści zawarte są w artykule dotyczącym funkcjonowania urządzenia do ul-tradźwiękowej dezintegracji osadów ściekowych. Przeprowadzone badania wykazały, że zasto-sowanie dezintegratora ultradźwiękowego przyczynia się do wzrostu ilości powstającego metanu a także szybkości jego produkcji. Autorzy artykułu zwrócili uwagę, że w przypadku gdy nakłady energetyczne na dezintegrację osadu nie są równoważone przez zwiększoną produkcję metanu, zastosowanie procesy dezintegracji może się okazać nieuzasadnione.
Uwagę Szanownych Czytelników należy zwrócić na artykuł poświęcony zagadnieniu wykorzystania procesu częściowej nitryfikacji Anammox w oczyszczaniu ścieków na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z badaniami prowadzonymi w Politechnice Śląskiej. Ba-dania na ten temat prowadzone były od 2003 roku. Początkowo proces ten był badany z wyko-rzystaniem bioreaktorów membranowych a następnie, badano przebieg tego procesu w układach wykorzystujących pierścienie Kaldnes jako nośnika biofilmu. Badania prowadzono zarówno w układach jednostopniowych i dwustopniowych. Badano również zagadnienie związane z usuwa-niem azotu z wód osadowych powstających przy odwadnianiu osadów ściekowych jak i odcie-ków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych.


     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Badania wpływu magnesów neodymowych na dokładność pomiaru gazomierzy miechowych » Zobacz streszczenie Jacek Jaworski
Zbigniew Gacek
Weryfikacja zastosowania metody korelacyjnej do szacowania wielkości emisji metanu w przemyśle gazowniczym na podstawie badań laboratoryjnych » Zobacz streszczenie Grzegorz Demusiak
Mariusz Koc
Prowadzenie oceny efektywności zabiegów immobilizacji rtęci w glebie przy zastosowaniu metody wskaźnikowej » Zobacz streszczenie Anna Król
Ewa Kukulska-Zając
Justyna Mostowska
Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Urządzenie do ultradźwiękowej dezintegracji osadów ściekowych upowszechniane w ramach projektu Record Biomap (Horyzont 2020) » Zobacz streszczenie Agata Głowacka-Gil
Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Magdalena Zielińska
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Paulina Rusanowska
Ocena skuteczności usuwania azotu amonowego w technologii AnitaTMMoxz wód poosadowych na podstawie badań w skali półtechnicznej w GOŚ "Dębogórze" » Zobacz streszczenie Anna Remiszewska-Skwarek
Sylwia Fudala-Książek
Wykorzystanie procesu częściowej nitryfikacji Anammox w oczyszczaniu ścieków - doświadczenia w Politechnice Śląskiej » Zobacz streszczenie G. Cema
P. Gutwiński
L. Płonka
J. Surmacz-Górska
M. Tomaszewski
A. Ziembińska-Buczyńska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.