Numer czasopisma: 11/90/2016(listopad)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono siedem artykułów związanych z innowa-cyjnymi technologiami oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. 
Zwracam uwagę Szanownych Czytelników na artykuł poświęcony eko-innowacyjnym technologiom w gospodarce kanalizacyjnej jako fundamentu inteligentnej tkanki miejskiej. Anali-zowane i wdrażane przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA rozwiązania traktują ścieki i osady jako potencjalne substraty materiałowe. Według Autora stwarza to nowe , zrównoważone możliwości dla gospodarki kanalizacyjnej w duchu zielonego wzrostu. 
Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków na przykładzie obiektu Guben-Gubin. Autorzy wykazali, że produkcja energii własnej w oczyszczalni ścieków pokrywa w 60% całkowite zapotrzebowanie energii elek-trycznej oczyszczalni. 
Zdecydowanie innowacyjny charakter ma artykuł dotyczący zastosowania substancji pyli-stych w technologii tlenowego osadu granulowanego. W istocie jest to studium literaturowe, któ-rego zakres obejmuje analizę właściwości fizycznych i chemicznych wykorzystanych materiałów pylistych, ocenę wpływu substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne, tlenowego osadu granulowanego oraz na sam proces  biogranulacji, jak też porównanie efektywności oczyszczania ścieków układach z dodatkiem i bez dodatku substancji pylistej. 
Bardzo interesujące treści zawarte są w artykułach poświęconych unieszkodliwianiu osa-dów ściekowych. Jeden z nich dotyczy zastosowania autotermicznej termofitowej stabilizacji osadów. W artykule tym przedstawiono koncepcję modernizacji gospodarki osadowej w dwóch oczyszczalniach ścieków generujących różne ilości osadów. Drugi z artykułów dotyczy plusów i minusów kompostowania osadów ściekowych. Przedmiotem artykułu jest prezentacja etapu związanego z nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacji przy wykorzystaniu technologii GORE Cover.
Kolejny artykuł dotyczy rozwiązań technicznych włączenia mechanicznego dezintegratora w ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków

     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków » Zobacz streszczenie A. Sieciechowicz
D. Bocheński
Ewelina Płuciennik-Koropczuk
M. Suchowska-Kisielewicz
Z. Sądecka
Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Janusz A. Tomaszek
Joanna Czarnota
Alternatywne zastosowanie autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów ściekowych » Zobacz streszczenie Izabela Bartkowska
Plusy i minusy kompostowania osadów ściekowych. Etap inwestycyjny i koszty eksploatacyjne na przykładzie technologii GORE Cover. » Zobacz streszczenie Agnieszka Spodzieja
Głos w dyskusji dotyczącej opłat za pobór wody podziemnej i powierzchniowej » Zobacz streszczenie Elżbieta Osuch-Pajdzińska
Halina Kłoss-Trębaczkiewicz
Praktyczne aspekty wykorzystania mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji usuwania związków biogennych - koncepcje rozwiązań technicznych » Zobacz streszczenie Agnieszka Garlicka
Monika Żubrowska-Sudoł
Analiza rozwiązań lokalnych systemów oczyszczania wody w wybranych Ośrodkach Sportu i Rekreacji (OSiR) Cz. 2 Gospodarka wodna w wybranych Ośrodkach Sportu i Rekreacji » Zobacz streszczenie Małgorzata Kucharska
Eko-innowacyjne technologie w gospodarce kanalizacyjnej jako fundament inteligentnej tkanki miejskiej na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. » Zobacz streszczenie Zbigniew Gieleciak

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.