Numer czasopisma: 10/90/2016(październik)

Szanowni Czytelnicy


Przekazywany Państwu kolejny numer czasopisma zawiera artykuły zarówno z dziedziny gazownictwa, jak i szeroko pojętej inżynierii środowiska. 
Z artykułów poświeconych gazownictwu polecam Państwu pracę dotyczącą weryfikacji laboratoryjnej metody pomiaru emisji metanu z zastosowaniem miernika wycieków gazu ziemne-go Hi Flow Sampler. W artykule przedstawiono wyniki badań wielkości emisji należących za-równo do standardowego zakresu pomiarowego urządzenia deklarowanego przez producenta, jak i wyniki prób rozszerzenia tego zakresu na wycieki bardzo małe, leżące poza tym zakresem. 
W pierwszym artykule poświęconym zagadnieniom wodociągowym Autorzy prezentują porównanie metod doboru wodomierza głównego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Porównano dobór wodomierzy na podstawie różnych metod dla dwóch budynków wielorodzin-nych. W końcowej części artykułu przedstawiono propozycję dotyczącą kryterium doboru wo-domierza dla budynku mieszkalnego.
Interesujące treści zawiera  praca dotycząca oceny wielkości indywidualnych śladów wodnych m mieszkańców miasta. Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przedstawiających indywidualne ślady wodne mieszkańców miasta. Prezentowane wyniki obrazują wpływ kon-sumpcyjnego stylu życia na zużycie wody w zależności od grupy wiekowej oraz płci responden-tów.
Uwagę Czytelników pragnę zwrócić na dwa artykuły dotyczące przetwarzania odpadów komunalnych. Szczególnie polecam Państwu artykuł dotyczący biogazowi dla odpadów komu-nalnych. Jest to czwarta część poświęcona temu zagadnieniu. Autorka artykułu przedstawiła rozwój instalacji biogazowych w Polsce na tle krajów europejskich. 


     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Weryfikacja laboratoryjna metody pomiaru emisji metanu z zastosowaniem miernika wycieków gazu ziemnego Hi Flow Sampler » Zobacz streszczenie Grzegorz Demusiak
Mariusz Koc
Porównanie metod doboru wodomierza głównego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym » Zobacz streszczenie Edyta Dudkiewicz
Sebastian Englart
Praktyczne aspekty wykorzystania dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji procesu denitryfikacji » Zobacz streszczenie Agnieszka Garlicka
Justyna Walczak
Monika Żubrowska-Sudoł
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część IV. Rozwój instalacji w Polsce na tle krajów europejskich » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Wymagania dotyczące ograniczenia oddziaływania zapachowego w projekcie dokumentu referencyjnego NDT dla przetwarzania odpadów. » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski
Przegląd metod oczyszczania ścieków mleczarskich » Zobacz streszczenie Artur Mielcarek
Joanna Struk-Sokołowska
Joanna Rodziewicz
Józefa Wiater
Ocena wielkości indywidualnych śladów wodnych mieszkańców miasta » Zobacz streszczenie Ewa Perz
Ewa Burszta-Adamiak

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.