Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych wraz z analizą ryzyka ich przyrodniczego wykorzystania na wybranym przykładzie
Jarosław Gawdzik
Robert Kowalik
  
Słowa kluczowe: osady ściekowe, przyrodnicze wykorzystanie osadów, indeks geoakumulacji (Igeo), potencjalny indeks ryzyka
ekologicznego (PERI), Kod oceny ryzyka (RAC), mobilność metali ciężkich
Streszczenie
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków mają istotne właściwości glebotwórcze i nawozowe. Nie zawsze jednak mogą być
one wykorzystywane do tego celu. Jedną z głównych przyczyn ,dla których nie można wykorzystać osadów na cele przyrodnicze,
jest zawartość w nich metali ciężkich. Osady ściekowe z oczyszczalni K zostały poddane analizie potencjalnego
antropogenicznego zagrożenia metalami ciężkimi, zwłaszcza w aspekcie ich mobilności i akumulacji w glebie. Obliczenia
wykonano dla stężeń metali ciężkich w osadach ściekowych w glebie ornej, z punktu pomiarowego w miejscach ich potencjalnego
wykorzystania. Obliczono wskaźnik geoakumulacji (Igeo), potencjalny wskaźnik ryzyka ekologicznego (PERI) oraz
kod oceny ryzyka (RAC). Następnie porównano wartości wskaźników z mobilnością metali ciężkich. Wykazano, że wysoki
poziom potencjalnego ryzyka i wskaźniki geoakumulacji niekoniecznie dyskwalifikują wykorzystanie osadów ściekowych,
pod warunkiem, że metale ciężkie znajdują się we frakcjach niemobilnych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.