Aktualizacja danych wejściowych do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków
Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich
  
Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, dane wejściowe, jednostkowe ładunki zanieczyszczeń, stężenia zanieczyszczeń
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest aktualizacja danych wejściowych wykorzystywanych przy projektowaniu miejskich oczyszczalni
ścieków. Uwzględniono dwa przypadki, tzn. oczyszczalnie nowoprojektowane i oczyszczalnie przeznaczone do rozbudowy
i modernizacji. Dla oczyszczalni nowoprojektowanych określono zasady bilansowania ilości ścieków na podstawie danych
pochodzących z ankiet obejmujących ok. 70 oczyszczalni ścieków. Dla tegoż przypadku przedstawiono dane dotyczące
jednostkowych ładunków zanieczyszczeń zaktualizowanych przez wspomniane ankiety i dotyczących 5 podstawowych
wskaźników zanieczyszczeń, tj. BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. Dla drugiego przypadku, tzn.
oczyszczalni rozbudowywanych i modernizowanych, podano zasady określania obciążenia hydraulicznego na podstawie
wieloletnich pomiarów oraz dane dotyczące miarodajnych stężeń zanieczyszczeń, wynikających z badań prowadzonych
w ciągu kilku lat.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.