Racjonalne wymiarowanie osadników wirowych
Jerzy M. Sawicki
Marlena A. Gronowska-Szneler
  
Słowa kluczowe: osadniki wirowe, siła odśrodkowa, sedymentacja
Streszczenie
Osadniki wirowe są ważną kategorią urządzeń do usuwania zawiesiny z cieczy. Mają charakter obiektów lokalnych, ale
odgrywają istotną rolę, szczególnie w systemach odwadniających drogi. Trudności przy ich projektowaniu wynikają z braku
zamkniętej metody wymiarowania tych urządzeń. W pracy zaproponowano kryteria projektowe o charakterze racjonalnym
(proste matematycznie, lecz uzasadnione fizykalnie). Kryteria te mają postać relacji algebraicznych, które dodatkowo
uproszczono otrzymując wygodne wzory, przydatne w projektowaniu, jak też tłumaczące mechanizm oddziaływania siły
odśrodkowej na pracę urządzenia. Istotą tego mechanizmu jest koncentracja wpływu siły odśrodkowej w rejonie przekroju
odpływowego, gdzie powstaje „bariera dynamiczna” zatrzymująca cząstki we wnętrzu urządzenia.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.