Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie
Jarosław Gawdzik
Monika Metryka-Telka
Robert Kowalik
  
Słowa kluczowe: osady ściekowe, indeks geoakumulacji (Igeo), potencjalny indeks ryzyka ekologicznego (PERI), mobilność
metali ciężkich
Streszczenie
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków mają istotne właściwości glebotwórcze i nawozowe. Nie zawsze jednak mogą być
one wykorzystywane do tego celu. Jedną z głównych przyczyn dla których nie można wykorzystać osadów na cele przyrodnicze,
jest zawartość w nich metali ciężkich. Osady ściekowe z oczyszczalni w Kornicy oraz Pińczowie, w których przeróbka
osadów zachodzi na osadniku Imhoffa, zostały poddane analizie potencjalnego antropogenicznego zagrożenia metalami
ciężkimi, zwłaszcza pod względem ich mobilności i akumulacji w glebie. Obliczenia wykonano dla stężeń metali ciężkich
w osadach ściekowych z analizowanych oczyszczalni oraz w glebie ornej z punktu pomiarowego w miejscach ich potencjalnego
wykorzystania. Obliczono wskaźnik geoakumulacji (Igeo) oraz potencjalny wskaźnik ryzyka ekologicznego (PERI).
Następnie porównano wartości wskaźników z mobilnością metali ciężkich, która stanowiła największe ryzyko zanieczyszczenia
gleby. Wykazano, że wysoki poziom potencjalnego ryzyka i wskaźniki geoakumulacji niekoniecznie dyskwalifikują
wykorzystanie osadów ściekowych, pod warunkiem, że metale ciężkie znajdują się w połączeniach stabilnych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.