Ocena podatności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi na tworzenie się biofilmu – aktualne problemy towarzyszące ocenie higienicznej
Maciej Szczotko
Renata Matuszewska
  
Słowa kluczowe: biofilm, woda, materiały kontaktujące się z wodą, ocena higieniczna
Streszczenie
Kolonizacja mikrobiologiczna wewnętrznych powierzchni instalacji i urządzeń wodociągowych oraz tworzenie się biofilmu
może negatywnie oddziaływać na jakość wody, przyczyniając się m.in. do pogorszenia jej parametrów mikrobiologicznych.
Dodatkowo stwarza to ryzyko transmisji zakażeń bakteryjnych, które mogą być powodowane m. in. przez bakterie z rodzaju
Legionella czy Pseudomonas oraz inne mikroorganizmy oportunistyczne.
Badania pozwalające na ocenę materiałów organicznych, przeznaczonych do kontaktu z wodą, pod kątem ich podatności
na powstawanie biofilmu, w tym badania prowadzone w NIZP-PZH od czerwca 2015 r., są obligatoryjnym elementem ich
oceny higienicznej. Zapewnia to zgodność z wymogami dyrektywy UE 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w zakresie bezpieczeństwa i oceny materiałów oraz wyrobów kontaktujących się z wodą.
W 2018 r. przebadano 26 próbek różnych materiałów i/lub wyrobów, z których 13 uzyskało pozytywną ocenę higieniczną.
Połowa analizowanych materiałów, ze względu na ich dużą podatność na kolonizację przez drobnoustroje, nie powinna być
stosowana do przesyłu i/lub magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przypadki takie zaobserwowano
głównie w grupie materiałów elastycznych i stosowanych przede wszystkim jako elementy uszczelniające, do których należały
różnego rodzaju mieszanki gumowe oraz elastyczne przewody wykonane z polichlorku winylu.
Ze względu na fakt, że ww. grupa wyrobów jest szeroko stosowana w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, szczególną
uwagę należy zwrócić na usunięcie z rynku materiałów o dużej podatności na powstawanie biofilmu, zwiększając tym
samym bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.