Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa
Artur Jachimowski
  
Słowa kluczowe: korozyjność wody, woda pitna, jakość wody
Streszczenie
W artykule dokonano oceny korozyjności wody pitnej produkowanej przez Zakłady Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, na podstawie indeksu Larsona. Z zastosowanego wzoru wynika, że
własności korozyjne wody rosną wraz ze wzrostem stężenia jonów siarczanowych(VI) i chlorkowych. Natomiast maleją, ze
wzrostem wodorowęglanów. W tym celu, analizie poddano powyższe aniony oznaczone w wodach pochodzących z czterech
zakładów po procesie uzdatniania.wnioski i uwagi końcowe.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.