Wykorzystanie otwartego oprogramowania w budowie systemu GIS, modelowaniu hydraulicznym sieci wodociągowej oraz jej bilansowaniu, na podstawie danych z monitoringu
Mateusz Filipowski
Sebastian Radzimski
  
Słowa kluczowe: geograficzny system informacyjny w QGIS, obsługa geodezyjna sieci wod-kan, model hydrauliczny sieci wodociągowej
EPANET, bilansowanie stref wodociągowych, wykrywanie awarii
Streszczenie
System Informacji Geograficznej w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu został stworzony samodzielnie przez pracowników
Przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania w zakresie przestrzennych baz danych oraz oprogramowania
typu GIS. Już od 10 lat system ten pełni funkcję głównego źródła informacji o sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych
jak i pozostałych danych, bezpłatnie pozyskiwanych z baz z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej.
Początkowo jedynym źródłem informacji o sieciach wod-kan były dane powykonawcze przetrzymywane w archiwach technicznych
Spółki. To one oraz wiedza pracowników, posłużyły jako główne źródła danych branżowych, niezbędnych do uzupełniania
bazy systemu GIS. Wychodząc z założenia, że najważniejszą częścią każdego systemu informatycznego są wiarygodne
dane, duża waga została przywiązania do weryfikacji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej poprzez poszczególne
działy Przedsiębiorstwa, bezpośrednio zarządzające sieciami wod-kan. Pozwoliło to na wyeliminowanie wielu błędów
i nieścisłości, przez lata nagromadzonych na mapach analogowych. Uwidoczniło również niedoskonałości pomiarów geodezyjnych,
które nie zawsze wykonywane były zgodnie z prawem. Niewystarczająca dokładność jak i szczegółowość obsługi
geodezyjnej świadczonej na rzecz WiK w Opolu jest obecnie niwelowana poprzez zatrudnienie etatowych geodetów.
System GIS, działający w środowisku LAN Spółki, został oparty o architekturę klient-serwer, zapewniającą centralizację i spójność
przetwarzanych danych. Z systemu mogą korzystać nie tylko użytkownicy sieci wewnętrznej. Dzięki zastosowaniu tabletów
przemysłowych, odpornych na warunki atmosferyczne i wyposażonych w odbiorniki GPS, mobilna mapa numeryczna dostępna
jest również dla załóg terenowych, zapewniając im ciągły dostęp do pełnych danych o sieciach uzbrojenia terenu miasta Opola.
Posiadanie szczegółowych i sprawdzonych danych o sieciach wodociągowych pozwoliło na samodzielną budowę modelu
hydraulicznego sieci wodociągowej miasta Opola. Dzięki integracji systemu GIS z bazą sprzedaży wody, zależności pomiędzy
wskazaniami modelu a danymi z monitoringu sieci wskazywały na wysoki współczynnik korelacji, zarówno pod kątem
badanych ciśnień, przepływów jak i składu chemicznego wody.
Dzięki rozbudowie monitoringu sieci wodociągowej, dzielącej miasto Opole na 10 sektorów wodociągowych, możliwym stało
się bilansowanie poszczególnych stref sieci, pod kątem konsumpcji miesięcznej, dobowej, a w szczególności godzinowej, która
posłużyła do analizy tzw. przepływów nocnych, uwidaczniających potencjalne awarie na sieci w poszczególnych strefach.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.